Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η σχετικά με το έργο του λιμένα Αλεξανδρούπολης (Ορθή επανάληψη)

Σχετικά με την κατάθεση στο Εφετείο Θράκης, της από 10.05.2021 , με αριθμό κατάθεσης 26/2021 (206/05-07-2021), ειδικής αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, με την οποία ζητείται η παροχή άδειας στα αρμόδια
για την υλοποίηση του έργου όργανα να πραγματοποιήσουν  εργασίες σε ακίνητα συνολικού εμβαδού  194.979,20 τ.μ,  απαλλοτριωθέντα  αναγκαστικώς  δυνάμει  της  με  αριθ. 3100.2/64419/2020 Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και  Νησιωτικής  Πολιτικής,  η  οποία  δημοσιεύθηκε  νόμιμα  (ΦΕΚ  Δ’  656/09-10-2020),όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 3100.2./86441/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα (ΦΕΚ Δ’ 865/31-12-2020) κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή του έργου:
«Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου του λιμένα  Αλεξανδρούπολης  μετά  των  οδικών  συνδέσεων  αυτού  με  την  Εγνατία  Οδό  και  τη βιομηχανική  περιοχή  Αλεξανδρούπολης»  στο  Δήμο  Αλεξανδρούπολης  της  Π.Ε.  Έβρου...

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ