Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Διακήρυξη Τελειωτικής Δημοπρασίας - Εκποίηση 14.922 κυβικών μέτρων άμμου που έχουν προέλθει από την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο Αλιευτικό Καταφύγιο Άρβης του Δήμου Βιάννου».

 
   
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεωργιάδη 65

Τ.Κ.: 71305, Ηράκλειο

Τηλ. : 2813412226/220

Fax: 2813412250

E-mail:ky-irakleiou@gspp.gr

 

 

 

                                   Αρ. Πρωτ.: 64827 ΕΞΕ 2022

                                   Ημ/νία: 29/07/2022

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Με τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ’ αριθ. 64791/29-07-2022 Διακηρύξεώς μας (ΑΔΑ:6ΞΘΡΗ-ΝΣΔ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ/τος 11/12-11-1929 «περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων» όπως ισχύουν, την 12-08-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 – 12:00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, Γ. Γεωργιάδη 65, Τ.Κ. 713 05, εκτίθεται σε ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΗ, ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκποίηση 14.922 κυβικών μέτρων άμμου που έχουν προέλθει από την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο Αλιευτικό Καταφύγιο Άρβης του Δήμου Βιάννου».

Όποιος επιθυμεί να διαγωνισθεί υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή γραμμάτιο παρακαταθήκης υπέρ της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου για συμμετοχή στη πλειοδοτική δημοπρασία εκποίησης της άμμου που έχει προέλθει από το παραπάνω αναφερόμενο έργο, ποσού ίσο με το ποσό των χιλίων τετρακοσίων ενενήντα δυο ευρώ (1.492,00€).

Περισσότερες πληροφορίες για την δημοπρασία, τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, δίνονται στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου (Γ. Γεωργιάδη 65,Ηράκλειο.Τηλ.2813412226,220) και στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε (Λιμάνι Ηρακλείου), όπου έχει αναρτηθεί το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

 

                                                                                                                                           Η Προϊσταμένη της

                                                                                                                                         Κτηματικής Υπηρεσίας     

                              

                                                                                                                                 Χριστοδουλάκη-Βασιλάκη Ελένη

                                                                                                                                   Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ/Α’ID: 18769031