Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

     Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Σερρών διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) και αρ. 21 Ν. 4002/ ΦΕΚ 180/ Α’/ 22-08-2011 για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση:«ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ»σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :
1. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής επιφάνειας 171,25 τ.μ.
2. Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Νιγρίτας.
3. Το ακίνητο πρέπει να είναι αποπερατωμένο και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο Δημόσιο μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης.
4. Η διάρκεια της μίσθωσης θα γίνει για δώδεκα έτη (12)  και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.
5. Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 450 ευρώ (ήτοι 450€ x 12μήνες 5.400€ ετησίως το ανώτατο). Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εφόσον αυτό επιτρέπεται από τα αντίστοιχα μεσοπρόθεσμα πλαίσια της Δημοσιονομικής Στρατηγικής, στα οποία εντάσσεται η σχετική δαπάνη για τα λοιπά, μέχρι τη λήξη της μισθωτικής σχέσης, έτη.
6. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη  και από ώρα 9:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. στο κτήριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών, Κ. Καραμανλή 36 (πρώην κτήριο μηχανολογικού), ισόγειο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 07:30' έως 15:30' στα τηλέφωνα 2321356218, 2321356200

Ολόκληρη η Διακήρυξη και το Κτηριολογικό παρατίθενται στα σχετικά αντικείμενα