Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Κτηματική Υπηρεσία Καστοριάς

Μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α) και τους όρους της με αριθμό 27693 ΕΞΕ 2020/21-04-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΖΕΗ-Ι9Π) διακήρυξης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 17-05-2021 και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς.