Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Επαναληπτική δημοπρασία με θέμα την απαραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού με ηλεκτρονική δημοπρασία, σε θέσεις του Δήμου ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ της ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με τους όρους και τις υποχρεώσεις της με αριθμ. πρωτ. 41442/10.5.2019 (ΑΔΑ:ΩΒΑΟΗ-6ΕΥ) αρχικής διακήρυξης του Προϊσταμένου Δ/νσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία στις 7 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και με ώρα έναρξης 10:00 π.μ., για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε θέσεις Δ.Κ. Αγ. Τριάδας.

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΘΕΣΣ01: Δ.Κ. Αγ. Τριάδας, συνολικού εμβαδού Ε=500 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών και τραπεζοκαθισμάτων και με τιμή εκκίνησης 7.000,00 €/έτος.

Η διάρκεια της παραχώρησης αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και λήγει όπως ειδικότερα ορίζεται ανωτέρω ανά θέση (κωδικό θέσης).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους όπως ορίζεται στην ενότητα Β2 της με αριθμ. πρωτ. 41442/10.5.2019 (ΑΔΑ:ΩΒΑΟΗ-6ΕΥ) αρχικής διακήρυξης, μέχρι την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019.ID: 10114017