Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗΜΟΙ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΜΠΩΝ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ.13 ΤΟΥ Ν. 2971/2001 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΔΠ007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017(ΦΕΚ 1636Β΄/12-052017) ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΜΕ ΑΡ. ΔΔΠ0008470/0514Β΄/01-06-2017 (ΦΕΚ 1970B'/07-06-2017) ΚΥΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΔΠ0008701/0544ΒΕΞ2017/07-062017 (ΦΕΚ 2042Β΄/14-06-2017) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΣΕ  ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ και ΤΕΜΠΩΝ της ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ.