Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Κτηματική Υπηρεσία Καστοριάς

Αρχική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου νομού Καστοριάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α) και τους όρους της με αριθμό 27666 ΕΞΕ 2021/21-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΔΥΗ-ΕΧ3) διακήρυξης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 17-05-2021 και από ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς.