Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΉ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΙΟΥ

 

 

 

Β ΄ Επαναληπτική Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

 

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας διακηρύττει ότι βάση του άρθ. 16 του ν. 3130 / 28-03-2003 την 18-1-2019  ημέρα  Παρασκευή .και ώρα 10.00 έως 11.00 θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας , οδός : Πολυχρονοπούλου 6, Β΄ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία προς μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  Χίου . Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής επιφάνειας 1.451,00 τ.μ αντί ανωτάτου ορίου μηνιαίου μισθώματος 5.000,00 Ευρώ , για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών με σταθερό μίσθωμα μια τριετία .

 

Φωτ/φο ολόκληρης της Διακήρυξης μαζί με κάθε πληροφορία δίδονται από την Κτηματική Υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση και στο τηλ. (22713 52215-Φιλιππίδης)