Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ματαιώνεται η  δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, που είχε ορισθεί να  διεξαχθεί   την 23/7/2020  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και από ώρα 10:00΄ έως 11:00΄ στο  κτίριο  της  Κτηματικής  Υπηρεσίας  Καρδίτσας με την αρ. πρωτ. 1187/08-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΓΗΗ-ΛΚ9) Διακήρυξη, ύστερα από το αρ. πρωτ. 15827/20-07-2020 έγγραφο της ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ με το οποίο ζητήθηκε η ματαίωση της Δημοπρασίας επειδή αναμένεται η σύνταξη νέου κτιριολογικού προγράμματος της ΔΟΥ λόγω αύξησης  του προσωπικού κατά 10 (δέκα) υπαλλήλους σύμφωνα την αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 2871/15-07-2020) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί “Καθορισμού των οργανικών θέσεων προσωπικού, μεταξύ των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)” την οποία και μας κοινοποίησε.