Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Ανακοίνωση διενέργειας έκτακτης κλήρωσης εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εκτελεστών κλπ. του άρθρου 16 ν. 4182/2013 του Νομού Αττικής

Ανακοινώνουμε τη διενέργεια δημόσιας έκτακτης κλήρωσης για την κατάταξη των προσώπων του Μητρώου Εκτελεστών κλπ. του άρθρου 16 ν.4182/2013 που έχουν την κατοικία ή την επαγγελματική τους έδρα στο νομό Αττικής, οι οποίοι θα διοριστούν, σύμφωνα με τη σειρά που θα λάβουν στην ως άνω κλήρωση, ως εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές, διοικητές κοινωφελών ιδρυμάτων ή κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί την Τετάρτη 31/07/2019 και ώρα 2:00 μ.μ στην έδρα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται επί των οδών Κολωνού 2 και Πειραιώς 7ος όρ. (γρ. 720), Τ.Κ. 104 37 Αθήνα, ενώπιον του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών.
Στην κλήρωση θα συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν αίτηση εγγραφής στο εν λόγω Μητρώο έως την Παρασκευή 05/07/2019 και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις εγγραφής, καθώς και τα εγγεγραμμένα φυσικά πρόσωπα που διορίστηκαν σε υπόθεση και έχει εγκριθεί η οριστική λογοδοσία επί του έργου τους.

Η αίτηση εγγραφής μπορεί να κατατεθεί στην έδρα της ως άνω Υπηρεσίας, να αποσταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών/Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα TAXISnet του προσώπου για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Ο πίνακας δικαιουμένων συμμετοχής στην κλήρωση θα αναρτηθεί μέχρι την Δευτέρα 22/07/2019.
Ενστάσεις επί του ανωτέρω πίνακα υποβάλλονται στην έδρα της ως άνω Υπηρεσίας μέχρι την Πέμπτη 25/07/2019 και θα εξεταστούν από το Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών κατά την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.

     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΛΑΞΕΝΟΥ