Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας

Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας


Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας είναι οι ακόλουθοι:

 

 • η αποκάλυψη περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος μέσω της διενέργειας ελέγχων δημοσίων δαπανών.
 • ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν συναλλαγές και δραστηριότητες, ως προϊόν μορφών διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα.
 • η προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιπτώσεων οικονομικής απάτης σε βάρος τους.
 • ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν έρευνες ηλεκτρονικού οικονομικού εγκλήματος και διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και ελέγχους περιουσιακής κατάστασης.
 • ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων και του επιχειρούμενου εμπορίου με παράνομες πράξεις με σκοπό την εξαπάτηση των Αρχών.
 • ο έλεγχος της κατοχής και διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών.
 • ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις.
 • η έρευνα και η αποκάλυψη περιπτώσεων διαφθοράς και απάτης.
 • ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία της δημόσιας περιουσίας, με σκοπό την πρόληψη ή τον εντοπισμό των σχετικών παραβάσεων και παράνομων πράξεων, την οικειοθελή συμμόρφωση των υπόχρεων, τη δίωξη των υπευθύνων παραβατών.
 • ο έλεγχος κανόνων διακίνησης, αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.
 • Η προστασία γενικότερα των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, της επιχειρηματικότητας, του ανταγωνισμού και της ασφάλειας των συναλλαγών των πολιτών και καταναλωτών, του κοινωνικού συνόλου, η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και των συμφερόντων της Ε.Ε., προβαίνοντας προς τούτο στη διενέργεια όλων των αναγκαίων ελεγκτικών επαληθεύσεων για τη διασφάλιση αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Όταν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της προκύπτουν διαπιστώσεις που εντάσσονται στις αρμοδιότητες άλλων αρχών ή φορέων, συνεργάζεται και ενημερώνει τις εν λόγω αρχές και φορείς.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις (Α΄ και Β΄) και συνολικά επτά (7) Τμήματα.