Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών


Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών είναι οι ακόλουθοι:

 

  • Ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο συντονισμός και η εποπτεία των ελέγχων που διενεργούν οι υπηρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και η ανάθεση στοχευμένων ελέγχων σε αυτές.
  • Η ανάλυση - αξιολόγηση των εισερχομένων καταγγελιών και πληροφοριών.
  • Η ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας και αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. με διεθνείς οργανισμούς.


Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:

 

  1. Τμήμα Α΄ - Στρατηγικού Σχεδιασμού
  2. Τμήμα Β΄- Συλλογής, Επεξεργασίας – Ανάλυσης Πληροφοριών
  3. Τμήμα Γ΄- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης
  4. Τμήμα Δ΄ - Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αμοιβαίας Συνδρομής.