Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης

Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης


Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης είναι οι ακόλουθοι:

 

  • Η υποστήριξη και η αναβάθμιση των μέσων, των πόρων και του προσωπικού όλων των Διευθύνσεων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.
  • Η μέριμνα για τη νομική υποστήριξη των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.
  • Η γραμματειακή υποστήριξη των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.

Η Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα ως κατωτέρω :

  1. Τμήμα Α΄- Διοικητικής Μέριμνας
  2. Τμήμα Β΄- Νομικής Υποστήριξης
  3. Τμήμα Γ΄- Επικοινωνιών, Τεχνικής Υποστήριξης και Μέσων Δίωξης