Πίνακες Τιμών Ζωνών και Συντελεστών συστήματος ΑΠΑΑ Πίνακες Τιμών Ζωνών και Συντελεστών συστήματος ΑΠΑΑ

Επιστροφή

Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών εκκίνησης ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών εκκίνησης ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Απόφαση Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ:1033, αρ. 1020562/ΟΟΤΥ/Δ/27.02.2007, ΦΕΚ:268/Β/28.02.2007 Θέμα: «Αναπροσαρμογή τιμών εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδομής, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε  αιτία μεταβιβαζομένων κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια.»

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ