Εκτιμήσεις τιμών ζώνης Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων Εκτιμήσεις τιμών ζώνης Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων

Εκτιμήσεις τιμών ζώνης Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων

 


Για την είσοδο στις εφαρμογές  χρησιμοποιείτε τους προσωπικούς κωδικούς του TAXISNET:

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υπ. Απόφασης με ΑΔΑ 6Γ17Η-ΚΕΖ, ΠΟΛ 1005 ΦΕΚ 20/11.01.2018, οι εκτιμητές έχουν δικαίωμα υποβολής έως ώρα 23:59:59 της εικοστής ημερολογιακής ημέρας από την επόμενη της δημοσίευσης της απόφασης Υπ. Οικονομικών με ΑΔΑ ΨΡ1ΡΗ-Π79 της 23.02.2018, δηλαδή η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 15η Μαρτίου 2018, ώρα 23:59:59.

Υποβολή  εισήγησης των τιμών εκκίνησης  / τιμών ζωνών

Εφαρμογή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτιμήσεις τιμών ζωνών