Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμό 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΑΔΑ: ΩΝΖΝΗ-ΓΡ7     

 

Δήλωση Ενδιαφέροντος Εκτιμητών Τιμής Ζώνης Αντικειμενικού