Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την 10η.01.2020 μέχρι και την 17η.01.2020 και ώρα 23:59, με τον ανωτέρω περιγραφόμενο τρόπο.
H ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών.

Η πρόσκληση