Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό τιμών εκκίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982