Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Διευκρινιστικές πληροφορίες προς τους Εκτιμητές

Διευκρινιστικές πληροφορίες προς τους Εκτιμητές που κλήθηκαν με τις  αριθμ. πρωτ. ΓΓΔΠ 0020593 ΕΞ 2017/28.12.2017 (ΑΔΑ: ΩΝΖΝΗ-ΓΡ7) και αριθμ. πρωτ. ΓΓΔΠ 0001472 ΕΞ 2018/25.01.2018 (ΑΔΑ: ΩΙΠΘΗ-ΩΟΟ) Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Γεν. Γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ