Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Ανακοίνωση για εκτιμητές

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΦΕΚ 1162/Β/3-4-2020, η παράδοση του έργου των εκτιμητών ανεστάλη προσωρινά από 3.04.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας. Ακολούθως ανεστάλη προσωρινά η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρισης της τιμής εκκίνησης και της αξίας οικοπέδου στη βάση δεδομένων, την οποία διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Για την πληρωμή τους οι εκτιμητές, που έχουν οριστικοποιήσει (ολοκληρώσει) τις εκτιμήσεις τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, θα πρέπει να εκτυπώσουν τη νέα Βεβαίωση Υποβολής Εκτιμήσεων και να την προσκομίσουν μαζί με τα προβλεπόμενα στις υπ. αριθ. 8843ΕΞ2020/27-01-2020 (Β΄ 130) και 18749ΕΞ2020/20-02-2020 (Β΄ 532) υπουργικές αποφάσεις δικαιολογητικά, στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

Για την πραγματοποίηση της πληρωμής θα γίνεται αποδεκτή μόνο η νέα Βεβαίωση Υποβολής Εκτιμήσεων, καθώς είναι σύμφωνη με το ΦΕΚ 1162/Β/3-4-2020, καλύπτει και τις δύο Υπουργικές Αποφάσεις ανάθεσης και δεν περιέχει την επιβολή ρήτρας σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης έργου.
Οι εκτιμητές έχουν ήδη αποστείλει την προηγούμενη βεβαίωση στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, παρακαλούνται για την εκτύπωση νέας βεβαίωσης, την οποία θα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση dod@minfin.gr.

Παρακαλούμε όλα τα ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες, τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dod@minfin.gr.