Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

10 Μαϊ 2022

Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για τους Πιστοποιημένους Εκτιμητές

Σε συνέχεια της υπ. αριθ. πρωτ. 57118/28.04.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 68ΤΕΗ-4ΝΕ) , από πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο...
22 Φεβ 2022

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 57732 ΕΞ2021/18.05.2021 απόφασης Υπουργού Οικονομικών

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 57732 ΕΞ2021/18.05.2021 απόφασης Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού...
24 Ιουλ 2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό τιμών εκκίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον...
30 Οκτ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ (30/10/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ (30/10/2020)
25 Σεπ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ (25.09.2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ (25.09.2020)
24 Σεπ 2020

Τροποποίηση της με αριθ. 8843 ΕΞ 2020/27-01-2020

24.9.2020:  Τροποποίηση της με αριθ. 8843 ΕΞ 2020/27-01-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο...
18 Αυγ 2020

18.8.2020:Συμπληρωματική Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές

Συμπληρωματική Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον...
12 Αυγ 2020

Διεξαγωγή κλήρωσης για πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο του Υπ. Οικονομικών

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.  88050 ΕΞ 2020/11-08-2020 Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΠΙ7Η-ΒΑΜ) , από πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο...
11 Αυγ 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό τιμών εκκίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον...
6 Αυγ 2020

Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές (ΑΔΑ 600ΠΗ-0Ψ4)

Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον ανακαθορισμό των...
24 Ιουλ 2020

Ανακοίνωση σε συνέχεια της με. πρωτ. 79938 ΕΞ 2020/24-07-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:68ΦΧΗ-00Τ)

Ανακοίνωση σε συνέχεια της με. πρωτ. 79938 ΕΞ 2020/24-07-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:68ΦΧΗ-00Τ)
8 Απρ 2020

Ανακοίνωση για εκτιμητές

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΦΕΚ 1162/Β/3-4-2020, η παράδοση του έργου των εκτιμητών ανεστάλη προσωρινά από 3.04.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας. Ακολούθως ανεστάλη προσωρινά η...
3 Απρ 2020

Αναστολή Λειτουργίας Εφαρμογής Υποβολής Εκτιμήσεων - ΦΕΚ 1169/Β/3-4-2020

Αναστολή Λειτουργίας Εφαρμογής Υποβολής Εκτιμήσεων - ΦΕΚ 1169/Β/3-4-2020
16 Μαρ 2020

Τροποποίηση της με αριθ. 8843 ΕΞ 2020/27-01-2020

Τροποποίηση της με αριθ. 8843 ΕΞ 2020/27-01-2020 υπουργικής απόφασης (Β’ 130) «Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του...
10 Φεβ 2020

Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για τους Πιστοποιημένους Εκτιμητές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σε συνέχεια της υπ. αριθ. πρωτ. 15452 ΕΞ 2020/07-02-2020 Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΨΒΚΗ – 3Ω6) , από πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο...
7 Φεβ 2020

Συμπληρωματική της με Α.Π. 2467 ΕΞ 2020/10-01-2020 (ΑΔΑ: 9Δ6ΡΗ – 89Β)

Συμπληρωματική της με Α.Π. 2467 ΕΞ 2020/10-01-2020 (ΑΔΑ: 9Δ6ΡΗ – 89Β) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο...
20 Ιαν 2020

Ανακοίνωση σχετικά με την 2467/10-1-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές

Σε συνέχεια της υπ. αριθ. πρωτ. 2467ΕΞ2020/10-01-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Δ6ΡΗ-89Β), από πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο...
23 Φεβ 2018

Ανάθεση σε Πιστοποιημένους Εκτιμητές, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης ακινήτων

«Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών...
7 Φεβ 2018

Διευκρινιστικές πληροφορίες προς τους Εκτιμητές

Διευκρινιστικές πληροφορίες προς τους Εκτιμητές π ου κλήθηκαν με τις   αριθμ. πρωτ. ΓΓΔΠ 0020593 ΕΞ 2017/28.12.2017 (ΑΔΑ: ΩΝΖΝΗ-ΓΡ7) και αριθμ. πρωτ. ΓΓΔΠ 0001472 ΕΞ 2018/25.01.2018 (ΑΔΑ:...
26 Ιαν 2018

Συμπληρωματική της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές

Συμπληρωματική της Α.Π. Γ.Γ.Δ.Π. 0020593 ΕΞ 2017/28.12.2017 (ΑΔΑ ΩΝΖΝΗ-ΓΡ7) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο...