ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)

3. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)

 


Μετα την 01/12/2013

1. Για το σύνολο των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ, από 01.12.2013 ασφαλιστέες αποδοχές νοούνται οι πάσης φύσεως αποδοχές του εργαζόμενου, εξαιρουμένων μόνο των εκτάκτων παροχών λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας του μισθωτού και των μελών της οικογένειάς του (παρ. 2β του άρθρου 22 του ν.2084/1992) και του Κινήτρου Απόδοσης (παρ. 6, άρθρ. 12, ν.3205/2003).

2. Το πλαφόν (ανώτατο όριο των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών) ισχύει για το σύνολο των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ, ανέρχεται στα 5.543,55€ και εφαρμόζεται όπως μέχρι σήμερα ισχύει για τους “νέους” ασφαλισμένους.

3. Για τους ασφαλισμένους του ΕΤΕΑ που αμείβονται με το νέο μισθολόγιο και υπάγονται στην ασφάλιση του δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται βάσει δημοσιοϋπαλληλικών διατάξεων, τα καθοριζόμενα από 01.12.2013 ποσοστά εισφορών για “παλαιούς” και “νέους” ασφαλισμένους (3% ο εργοδότης & 3% ο ασφαλισμένος) θα υπολογίζονται μέχρι 31.12.2015
επί των ποσών των ασφαλιστέων αποδοχών, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί την 31.10.2011, πριν την εφαρμογή του νέου μισθολογίου.


Από 01/11/2011 μέχρι και 30/11/2013
3% επί του βασικού που είχε ο υπάλληλος την 30/10/2011 ( πρίν την εφαρμογή του Ν. 4024/2011) 2% επί της διαφοράς του νεου Βασικού του Ν4024/2011 με  τον παλιό  βασικό της 30/10/2011 2% σε όλα τα επιδόματα (οικογενειακό,ανθυγειεινό,υπερβάλλουσα αύξηση κλπ) του Ν4024/2011.

 

 


Πριν την 01/11/2011

Ι. Για ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992

 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τακτικές αποδοχές (Βασικός μισθός, επίδομα χρόνου υπηρεσίας και μισθολογικές αυξήσεις) 3% ασφαλισμένος 3% εργοδότης ν. 2676/1999, ν. 3205/2003
Πάσης φύσεως αποδοχές εκτός του βασικού μισθού και των επιδομάτων που εξαιρεί ρητά η νομοθεσία (π.χ. Κίνητρο Απόδοσης) 2% (Από 1-7-2004 2%, παρ. 5 άρθ. 21 ν.3232/04)
Κράτηση ποσού ίσου με τις αποδοχές του πρώτου δεκαπενθημέρου από του διορισμού για τους νεοασφαλισμένους σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.  
Κράτηση της διαφοράς αποδοχών όσων προάγονται ή λαμβάνουν μισθολογική προαγωγή το πρώτο δεκαπενθήμερο μετά την προαγωγή ή την απονομή του επιδόματος.  

 

Σημείωση: Τα καταβαλλόμενα Δώρα εορτών καθώς και το επίδομα αδείας δεν υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. με εξαίρεση τους ασφαλισμένους στο Ταμείο Αρωγής και Υγείας Τελωνειακών Υπαλλήλων.

 

 

ΙΙ. Για ασφαλισμένους από 1-1-1993

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πάσης φύσεως αποδοχές εξαιρουμένων των εκτάκτων παροχών λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων και θανάτου καθώς και των επιδομάτων βαρείας αναπηρίας του υπαλλήλου και των μελών της οικογενείας του και του Κινήτρου Απόδοσης. 6% (η κράτηση βαρύνει κατά το 1/2 τον εργαζόμενο και κατά το υπόλοιπο 1/2 τον εργοδότη) Άρθρα 22 και 32 του ν. 2084/92
Κράτηση ποσού ίσου με τις αποδοχές του πρώτου δεκαπενθημέρου από του διορισμού για τους νεοασφαλισμένους σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.