Συχνές Ερωτήσεις Συχνές Ερωτήσεις

Επιστροφή

00. Ανακοινώσεις

22 Μαι 2019

Και για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δεν διενεργούνται από 1.07.2018 επί της προσωπικής διαφοράς κρατήσεις υπέρ κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειον. περίθαλψης. Δείτε εδώ

 


07 Μαι 2019
Από 1.1.2019 το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής  εισφοράς για όλους τους πριν και μετά την 1.1.1993  σφαλισμένους έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και ιατρούς, των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του τ. ΕΤΑΑ, ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει . Δείτε εδώ Αρθρο 5

07 Μαι 2019
Από 1.6.2019 και μέχρι 31/5/2022 το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής  εισφοράς στο Ε.Τ.Ε.Α ( Επικουρικό) για όλους τους πριν και μετά την 1.1.1993  σφαλισμένους μισθωτούς , υπολογίζεται ι σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε 3.25% για τον εργοδότη, επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Μετά το πέρας της εξαετίας το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά την 31.12.2015.  . Δείτε εδώ  

16 Νοε 2018
Από 01/07/2018 δεν γίνεται κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης στην προσωπική διαφορά παράγραφος Γ και Δ. Δείτε εδώ

16 Νοε 2018
Σ'υσταση και Αποστολή Της Ε.Α.Π. Δείτε εδώ


15 Οκτ 2018
« Άρθρο 45 Ν. 4569/2018 , χορήγηση Προσωπικής Διαφοράς υπαλλήλων διορισμένων ή μεταταγμένων μετά την 1/11/2011 σε Υπ. ΟΙΚ και εποπτ. Φορέων, ΑΑΔΕ ,ΕΛΣΤΑΤ, και διοικητικό προσωπικό ΝΣΚ,ΕΛΣΥΝ .» Δείτε εδώ

03 Οκτ 2017
« Νέο ποσοστό κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. σύµφωνα µε το ν.4488/2017 .» Δείτε εδώ

16 Ιουν 2017
«Προσδιορισμός των ασφαλιστέων αποδοχών, από την 1.1.2017, υπέρ επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, για τους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του ν.4354/15 (νέο ενιαίο μισθολόγιο).» Δείτε εδώ

31 Μαϊου 2017
ΕΑΠ   enlightened- Νέοι κωδικοί ΕΑΠ για την απόδοση των εισφορών για την όλες τις ασφαλιστικές εισφορές που περιλαμβάνονται στην ΑΠΔ . Δείτε εδώ

17 Μαϊου 2017
Διευκρινίσεις σχετικά με του Κωδικούς ΕΑΠ (Αρ. Πρωτ. ΕΑΠ2001702ΕΞ2017)
  • Εξαιρετικά Επείγον - Ορθή Επανάληψη. Διορθώσεις στους Κωδικούς ΕΑΠ για την ασφάλιση Δημοσίου Δείτε εδώ


16 Μαϊου 2017
Επιστολή προς ΕΑΠ (Αρ. Πρωτ. ΔΙΟΙΔ/Φ.01/1179)
  • Θέμα: "Κωδικοί ΕΑΠ" για την ασφάλιση Δημοσίου Δείτε εδώ


05 Μαϊου 2017

ΕΑΠ - Νέοι κωδικοί ΕΑΠ για την απόδοση των εισφορών για την Σύνταξη Δημοσίου. Δείτε εδώ το έγγραφο (έχουν ζητηθεί διευκρινίσεις)

28 Μαρτίου 2017

ΕΦΚΑ - ΤΣΑΥ - Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. - Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Δείτε εδώ το έγγραφο

28 Μαρτίου 2017

Υπερωρίες - Αλλαγή ποσοστών στην αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Περισσότερα Δείτε εδώ το έγγραφο

16 Μαρτίου 2017

ΕΦΚΑ«Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου σύνταξης μισθωτών από 01/01/2017 έως 1/1/2020 κατ’ εφαρμογή του αρθρ. 38 του Ν. 4387/16 (ΑΔΑ : ΩΨΗΘ456ΧΠΙ-4ΚΨ) . Περισσότερα Δείτε εδώ το έγγραφο

14 Φεβρ 2017
ΕΦΚΑ - ΤΣΜΕΔΕ - Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα Δείτε εδώ το έγγραφο

28 Φεβρ 2017
Τύπος και περιεχόμενο Βεβαίωσης Αποδοχών για το φορολογικό έτος 2016 Δείτε εδώ το έγγραφο και την Κωδικοποίηση


12 Ιανουαρ. 2017
ΕΦΚΑ - ΤΣΜΕΔΕ - Σχετικά με την αλλαγή του ποσοστού εισφορά του εργαζόμενου κάτω 5 ετίας από 3,34% σε 6,67% Δείτε εδώ το έγγραφο

17 Ιανουαρ. 2017
Υπουργική απόφαση (Αριθμ. Φ11321/οικ.45947/1757)
  • για την αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης μισθωτών από 1-1-2017 έως την 1-1-2020, σύμφωνα με το ν. 4387/2016. Δείτε εδώ το έγγραφο


12 Ιανουαρ. 2017
Νόμος 4387/2016 ΦΕΚ Α΄ 85 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις. Ο νόμος και όλα τα σχετικά έγγραφα εδώ. εδώ.

H υπουργική απόφαση για την αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης μισθωτών από 1-1-2017 έως την 1-1-2020, σύμφωνα με το ν. 4387/2016. Δείτε εδώ το έγγραφο