ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Ποσοστά κρατήσεων από 01/01/2017.

Νέα Ποσοστά Κρατήσεων ΜΤΠΥ - Ν.4488/2017     Εγκύκλιος Μ.Τ.Π.Υ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΤΠΥ

Μετά την ψήφιση του άρθρου 19 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ A 137 / 13-09-2017) «περί τροποποίησης του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114)» το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114) και ο τίτλος αυτού αντικαθίστανται, από 1.1.2017, ως εξής: «Άρθρο 26 Κρατήσεις επί των συντάξιµων αποδοχών» 1. α) Η πάγια µηνιαία κράτηση των µετόχων του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (MTΠΥ) ορίζεται σε ποσοστό 4,5% επί των συντάξιµων αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται για την κύρια σύνταξη»

Αναλυτικός πίνακας κατά είδος αποδοχών µε τα αντίστοιχα ποσοστά κρατήσεων των μετόχων που αμείβονται σύμφωνα µε το ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015):

Αρθρο Ν4354/15 ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ (%) Ασφαλισμενου
    ΠΑΛΑΙΟΙ
Πρίν την 01/01/1993
ΝΕΟΙ
Μετά την 01/01/1993
14 Βασικός μισθός  

4,5 %

4,5 %

15 Οικογενειακή παροχή

1 %

4,5 %

16 Επίδομα Θέσης Ευθύνης (με απόφαση Υπ. Συμβουλίου)

4,5 %

4,5 %

16 Επίδομα Θέσης Ευθύνης (με ανάθεση ή αναπλήρωση )

4,5 %

4,5 %

17 Αποζημίωση συνδεόμενη με την περιγραφή και αξιολόγηση θέσεων εργασίας

2 %

2 %

18

Επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας  

1 %

4,5 %

19

Επιδόματα  απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών

1 %

4,5 %

20 Υπερωριακή εργασία

2 %

2 %

21 Αμοιβές συλλογικών οργάνων

2 %

2 %

22 Κάθε είδους αποζημιώσεις ειδικών κατηγοριών

2 %

2 %

22 Επίδομα Υπηρεσίας Αλλοδαπής

2 %

2 %

27.1 Προσωπική Διαφορά (σύμφωνα με το Ν. 4354/2015)

2 %

2 %

32 EUROCONTROL (αρ.34 και 34α Ν.2682/1999)Εφάπαξ χρηματικό ποσό για μετάθεση σε υπηρεσίαπροβληματικής περιοχής (αρ. 20 Ν. 2606/1998), έξοδακαι αποζημιώσεις και εφάπαξ οικονομική ενίσχυση γιαμετάθεση σε παραμεθόριες περιοχές (παρ. 22, αρ. 9 Ν.2266/1994), οικονομικά κίνητρα και έξοδα μετάθεσηςγια μετατασσόμενους σε παραμεθόριες περιοχές ( αρ.72 Ν. 3528/2007)

2 %

2 %

  Ημερήσια αποζημίωση για μετακινήσεις στο εσωτερικό 2% 2%

 


Ποσοστά κρατήσεων από 01/01/2016.

Αρθρο Ν4354/15 ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ (%) Ασφαλισμενου
14 Βασικός μισθός  

4 %

15 Οικογενειακή παροχή

1 %

16 Επίδομα Θέσης Ευθύνης (με απόφαση Υπ. Συμβουλίου)

4 %

16 Επίδομα Θέσης Ευθύνης (με ανάθεση ή αναπλήρωση )

1 %

17 Αποζημίωση συνδεόμενη με την περιγραφή και αξιολόγηση θέσεων εργασίας

2 %

18

Επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας  

1 %
19

Επιδόματα  απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών

1 %
ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ   Ποσό 140,80 € αρ. 2 Ν. 3513/2006

4 %

20 Υπερωριακή εργασία

2 %

21 Αμοιβές συλλογικών οργάνων

2 %

22 Κάθε είδους αποζημιώσεις ειδικών κατηγοριών

2 %

22 Επίδομα Υπηρεσίας Αλλοδαπής

2 %

27.1 Προσωπική Διαφορά (σύμφωνα με το Ν. 4354/2015)

2 %

27.2 Αύξηση του Βασικού Μισθού (επί ολόκληρου του ποσού αυτής από 1/1/2016)  

4 %

32 EUROCONTROL (αρ.34 και 34α Ν.2682/1999)Εφάπαξ χρηματικό ποσό για μετάθεση σε υπηρεσίαπροβληματικής περιοχής (αρ. 20 Ν. 2606/1998), έξοδακαι αποζημιώσεις και εφάπαξ οικονομική ενίσχυση γιαμετάθεση σε παραμεθόριες περιοχές (παρ. 22, αρ. 9 Ν.2266/1994), οικονομικά κίνητρα και έξοδα μετάθεσηςγια μετατασσόμενους σε παραμεθόριες περιοχές ( αρ.72 Ν. 3528/2007)

2 %

 

 

Σε περίπτωση διορισμού μονίμου ή δοκίμου δημοσίου πολιτικού υπαλλήλου ή κρατικού λειτουργού ή σε περίπτωση μονιμοποίησης εκτάκτου ή ημερομισθίου, ο εν λόγω υπάλληλος οφείλει στην καταβολή για δικαίωμα εγγραφής ποσό ίσο προς τις αποδοχές του πρώτου μήνα μισθοδοσίας του, που παρακρατείται από τις αποδοχές του (με απόφαση του ΔΣ του Ταμείου σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις, για διευκόλυνση των μετόχων)το σύνολο ενός ακαθάριστου μηνιαίου μισθού (Π.Δ. 422/81).

Σημείωση: Το μόνιμο προσωπικό των Ο.Τ.Α. (εκτός των μετατασσομένων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι οποίοι βάσει νόμου διατηρούν το προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς, όπως και στην περίπτωση αυτών που μονιμοποιήθηκαν με το Ν. 1476/84 με ασφάλεια ΙΚΑ, οπότε, σύμφωνα με την ειδική διάταξη του άρθρου 26 παρ. 1 περ. γ' το σύνολο των αποδοχών τους υπόκειται σε κράτηση 1% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.) και τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν μετέχουν στην ασφάλιση του Ταμείου.

Κρατήσεις μη Μετόχων

 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)