Κρατήσεις Υπέρ Δημοσίου Κρατήσεις Υπέρ Δημοσίου

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Α. ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

Κατηγορία ασφαλισμένων Αποδοχές επί των οποίων διενεργούνται οι κρατήσεις για κύρια σύνταξη (ποσοστό 6,67%) Διατάξεις
Υπάλληλοι Δημοσίου, ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν υπαχθεί στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου

Παλαιοί ασφαλισμένοι (πρίν  την 01/01/1993 )

Επι των συντάξιμων αποδοχών που είχαν διαμορφωθεί την 31/10/2011 δηλαδή επι του Βσικού Μισθού, του ποσού των 140,80 Ευρώ,και του τυχόν καταβαλόμενου επιδόματος Θέσης ευθύνης   Παρ. 2, άρθρου 20, ν. 2084/92
Υπάλληλοι Δημοσίου, ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν υπαχθεί στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου

Νέοι  ασφαλισμένοι (μετά την 01/01/1993 )

Επι  του συνόλου των τακτικών μηνιαίων αποδοχών, με εξαίρεση το κίνητρο απόδοσης, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31/10/2011 προστιθεμένου του ποσού των 140,8 Ευρώ.  Παρ. 2, άρθρου 20, ν. 2084/92
Κύρια Σύνταξη μετά την 01/01/2017
Υπάλληλοι Δημοσίου, ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν υπαχθεί στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου

Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 6,67% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου
υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και διαμορφώνεταικατ'έτος ως εξής:

ΕΤΟΣ; ΕΙΣΦΟΡΕΣ %;
2017 3,33
2018 6,67
2019 10
2020 - 13,33
ΦΕΚ 4005 Β' Σελίδα  39666

 

 

 

Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Αποδοχές επί των οποίων διενεργούνται οι κρατήσεις Ποσοστό % Κράτησης Διατάξεις
Οι πάσης φύσεως αποδοχές  του νέου Μισθολογίου 

2,55 / 5,10

Β.Δ. 665/1962, Π.Δ. 1223/81 , Ν.2084/92 άρ.35
 
Σημείωση: Το ποσοστό κράτησης για υγειονομική περίθαλψη είναι το ίδιο και για τους παλαιούς (μέχρι 31-12-1992) και για τους νέους (από 1-1-1993) ασφαλισμένους. Η κράτηση αυτή δεν γίνεται στα επιδόματα εορτών και στο επίδομα άδειας.