Σχετικά Εγγραφα
ΝΟΜΟΣ 4387/16
Συνταξη Μονίμων Νόμου 4387/16
Εγκύκλιος Διπλής Ασφάλισης ΤΜΕΔΕ
Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη για κλάδο σύνταξης
Οδηγίες αρθ 38 $3 και αρθρ 40 $5 Ν 4387
Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017