Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου / National Risk Assessment (ΝRA)
 

 Ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και ο συνακόλουθος μετριασμός των κινδύνων από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας απαιτεί ευρύτατες συνέργειες και διαρκή αναθεώρηση μεθόδων και προτύπων. Το 2018, εκδόθηκε η πρώτη έκθεση εκτίμησης εθνικού κινδύνου ΞΧ/ΧΤ της χώρας η οποία βασίστηκε στη μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στο έργο της εκπόνησης συμμετείχαν στελέχη όλων των συναρμόδιων εθνικών αρχών για την πρόληψη και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα.