Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

 

Η Αρχή Kαταπολέμησης της Nομιμοποίησης Eσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες είναι μια διοικητικά και λειτουργικά ανεξάρτητη Αρχή, η οποία αποτελείται από τρεις ξεχωριστές και αυτόνομες μονάδες, με διακριτές αρμοδιότητες, προσωπικό και υποδομή, υπό κοινό  Πρόεδρο:

  1. ΜΟΝΑΔΑ Α - Η Ελληνική Κεντρική  Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Hellenic Financial Intelligence Unit/HFIU): αρμόδια για τη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση των αναφορών ύποπτων/ ασύνηθων συναλλαγών (Suspicious / Unusual Transactions Reports (STRs/UTRs) από τις  υπόχρεες  οντότητες αλλά  και των  πληροφοριών που διαβιβάζονται  από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή ιδιώτες.
  2. ΜΟΝΑΔΑ Β - Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων (Financial Sunctions Unit/FSU): αρμόδια για την εφαρμογή του μέτρου της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που επιβάλλεται με Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των οργάνων του και με Αποφάσεις και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τον προσδιορισμό των προσώπων που σχετίζονται με την τρομοκρατία και τη δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων.
  3. ΜΟΝΑΔΑ Γ - Η Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Source of Funds Investigations Unit/SFIU): αρμόδια για την παραλαβή και τον έλεγχο των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων  των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ έως και ια, ιγ έως και κδ, κζ, λδ έως και λι, μα, μβ, μστ, μη και μθ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003.

 

Αρχή Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
http://www.hellenic-fiu.gr/index.php?lang=el