Η Γενική Διεύθυνση Η Γενική Διεύθυνση

Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων

Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων είναι οι ακόλουθοι:

  • Η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των φορέων όπως αυτοί καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 3 του ν. 3492/2006 (Α΄ 210), στο πλαίσιο και των οριζομένων στην περίπτωση ιδ του αρθρου 21 του ν.4270/2014, καθώς και στο ν.4182/2013.
  • Η παροχή επαρκούς διαβεβαίωσης ή διατύπωση επιφυλάξεων για το σύνολο ή για το μέρος του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δημοσιονομικών του Κράτους προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων διαρθρώνεται ως εξής:

  • Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
  • Διεύθυνση Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων
  • Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων
  • Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελεγχου