Σύζυγος, Παιδιά Σύζυγος, Παιδιά

Δικαιολογητικά για θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης:

1. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του συνταξιούχου.
2. Πιστοποιητικό της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής, που να έχει εκδοθεί βάσει επισήμων στοιχείων ή εφόσον τέτοια δεν υπάρχουν, βάσει υπευθύνων δηλώσεων δύο πολιτών οι οποίοι είναι σε θέση να γνωρίζουν την οικογενειακή κατάσταση του θανόντος/της θανούσης (Σχετ. η αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/15743/19-6-2007 Υ.Α. ΦΕΚ 1064/Β΄/28-6-2007).
Στο πιστοποιητικό αυτό πρέπει να φαίνονται τα πρόσωπα που άφησε στη ζωή ο θανών, το έτος γέννησης τους και η προσωπική τους κατάσταση (έγγαμα ή άγαμα παιδιά, η χήρα διατελεί ακόμη σε χηρεία, ο γάμος δεν λύθηκε μέχρι την ημέρα του θανάτου του συνταξιούχου).
3. Πιστοποιητικό γάμου της οικείας Ιεράς Μητρόπολης ή αντίγραφο ληξιαρχικής Πράξης γάμου, που να έχει εκδοθεί από τα τηρούμενα στο Δήμο ή την Κοινότητα στοιχεία, στην οποία να φαίνονται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου του θανόντος.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει, εάν τα δικαιούχα πρόσωπα εργάζονται και πού ή αν παίρνουν σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα. Εάν κατέχουν θέση στο Δημόσιο Τομέα πρέπει επιπλέον να δηλώσουν εάν επιθυμούν την καταβολή του μεριδίου της σύνταξής τους (με τις συνέπειες που προβλέπει ο Νόμος). Επίσης για την καταβολή στη χήρα οικογενειακής παροχής θα πρέπει να δηλώσει ότι δεν την παίρνει από άλλη πηγή.
5. Για τις άγαμες θυγατέρες που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή αν φοιτούν σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή, το 24ο έτος της ηλικίας τους, είναι απαραίτητο το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος. Εάν δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση, θα προσκομίσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Άρθρο 20 Ν. 2084/92).
6. Σε περίπτωση δικαιούχων τέκνων ή καταβολής στη χήρα οικογενειακής παροχής επειδή τα παιδιά φοιτούν σε ανώτερη ή ανώτατη Σχολή, απαιτείται σχετική βεβαίωση της σχολής τους, που να φαίνεται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής τους και τα υποχρεωτικά έτη φοίτησης.
7. Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα Αρχή ή οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ή δικηγόρο.

Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την ΚΑΤΑΒΟΛΗ της σύνταξης

1. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του πιστωτικού ιδρύματος που άνοιξε το λογαριασμό, στην οποία να φαίνεται καθαρά ο αριθμός του λογαριασμού και το ονοματεπώνυμο της ή του δικαιούχου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο απαιτείται σημείωμα του πιστωτικού ιδρύματος με τα προαναφερθέντα στοιχεία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση πρώτος δικαιούχος του λογ/σμού πρέπει να είναι ο δικαιούχος της σύνταξης.
2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων).
3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου (όπως φορολογικής δήλωσης, φορολογικής ενημέρωσης κ.λπ.) από το οποίο να φαίνεται καθαρά το ονοματεπώνυμο της δικαιούχου και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (τα λοιπά στοιχεία του εκκαθαριστικού εισοδήματος ή της φορολογικής δήλωσης δεν χρειάζονται).