Πρακτικής άσκησης Πρακτικής άσκησης

(Άρθρο 12 του Π.Δ. 169/2007)


ΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΑ:
Όσες το πτυχίο τους χρησίμευσε ως προσόν διορισμού τους και έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01/01/1998 και μέχρι 31-12-2010 .
Για όσες έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πριν την 01/01/1998 ο χρόνος της πρακτικής άσκησης λογίζεται συντάξιμος χωρίς την υποχρέωση καταβολή εισφοράς εξαγοράς (δεν απαιτείται αναγνώριση) .


ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΤΙΚΟΣ;
ΟΧΙ, ο αναγνωριζόμενος με τις διατάξεις αυτές χρόνος λαμβάνεται υπόψη μόνο για την προσαύξηση της σύνταξης αφού η υπάλληλος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με την υπόλοιπη υπηρεσία της.


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ:
A. Για μαίες και αδελφές νοσοκόμες γενικά (μη υπαγόμενες στα ειδικά μισθολόγια).

α) Χωρίς επίδομα θέσης ευθύνης:
     (Βασικός Μισθός + 140,80) x 6,67% x μήνες (που επιθυμεί η υπάλληλος να αναγνωρίσει)
β) Με επίδομα θέσης ευθύνης:
     (Βασικός Μισθός + 140,80 + Επιδ. Θέσης) x 6,67% x μήνες.

B. Για υπαλλήλους/λειτουργούς υπαγόμενες στα ειδικά μισθολόγια (π.χ. για μέλη ΕΠ/ΤΕΙ).
    (Συντάξιμες αποδοχές) x 6,67% x μήνες

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Για τις μη υπαγόμενες σε ειδικό μισθολόγιο οι μισθολογικές παροχές του Βασικού Μισθού και του επιδόματος θέσης είναι εκείνες του χρόνου υποβολής της αίτησης και μετά την ισχύ του νέου μισθολογίου του Ν.4024/2011, εκείνες της 31-10-2011(όπως αυτές θα ισχύουν κάθε φορά).
Για τις υπαγόμενες σε ειδικό μισθολόγιο οι συντάξιμες αποδοχές είναι εκείνες του χρόνου υποβολής της αίτησης ,όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά ) .


ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ;

  • οποτεδήποτε όταν η υπάλληλος είναι εν ενεργεία ή
  • κατά την συνταξιοδότηση ή και
  • μετά την συνταξιοδότηση (εντός 5ετίας)

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ/ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ  Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ;

  • ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Λ.ΚΡΑΤΟΥΣ (Η σχετική αίτηση απευθύνεται στην αρμόδια κατά περίπτωση Διεύθυνση & Τμήμα)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα παρακάτω :

Για εν ενεργεία υπάλληλο:
1. Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου της Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων ή Μαιών από το οποίο να προκύπτει το ακριβές χρονικό διάστημα φοίτησής της .
2. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν το έτος γέννησης και η διάρκεια της πραγματικής υπηρεσίας της. Επίσης θα πρέπει ν’ αναγράφονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης του διορισμού στο ΦΕΚ, ανακοίνωσης του, ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας, καθώς και οι τυχόν προϋπηρεσίες της.
3. Βεβαίωση αποδοχών που καταβάλλονταν κατά μήνα υποβολής της αίτησης της στην Υπηρεσία μας(για τις μη υπαγόμενες σε ειδικό μισθολόγιο ,αποδοχές της 31-10-2011), προκειμένου, βάσει αυτών, να καθοριστεί το ποσό της εισφοράς εξαγοράς του 6,67%.
    Στις περιπτώσεις επί σύμβαση υπαλλήλων (υπαχθέντες στο ΝΔ 874/1971) ν’ αναγράφεται ο κλάδος και το μισθολογικό κλιμάκιο που θα κατατασσόταν κατά την 31-10-2011 αν ήταν μόνιμος υπάλληλος.
5. Απλή υπεύθυνη δήλωση της ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και αν επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων).
8. Γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Για συνταξιούχο (εντός 5ετούς προθεσμίας):
 1. Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου της Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων ή Μαιών από το οποίο να προκύπτει το ακριβές χρονικό διάστημα φοίτησής της.
 2. Υπεύθυνη δήλωση (όπως και για τους εν ενεργεία υπαλλήλους).


ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;
Με αναγνωριστική πράξη, η οποία εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση της Υπηρεσίας Συντάξεων. Η πράξη αυτή μετά την εκτέλεσή της κοινοποιείται στον /στην ενδιαφερόμενο/η και στην Υπηρεσία του/της υπαλλήλου (εφόσον πρόκειται για εν ενεργεία υπάλληλο) για να αρχίσει η σχετική παρακράτηση.
Στην εν λόγω αναγνωριστική πράξη αναφέρεται ο αναγνωριζόμενος χρόνος και η εισφορά εξαγοράς που βαρύνει την υπάλληλο/συνταξιούχο.


ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:

  • ΕΦΑΠΑΞ, εντός ευλόγου χρόνου (μέσα σ’ ένα μήνα από την κοινοποίηση της αναγνωριστικής πράξης) οπότε παρέχεται έκπτωση 10% ή
  • ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ (τόσες όσες οι μήνες που αναγνωρίζονται) από τις αποδοχές ή από τη σύνταξη.