Πατρική Οικογένεια Πατρική Οικογένεια

Η πατρική οικογένεια αφορά τους συγγενείς πρώτου βαθμού, δηλαδή τον πατέρα, μητέρα και αδέλφια πολιτικού ή στρατιωτικού που διορίστηκε/προσλήφθηκε ή κατατάχθηκε στο Δημόσιο μέχρι 31-12-1992.


Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν από τα μέλη της πατρικής οικογένειας είναι τα ακόλουθα:

Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης
1. Αίτηση ενός τουλάχιστον δικαιούχου.
2. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του συνταξιούχου.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας, που έχει εκδοθεί βάσει επισήμων στοιχείων ή, εφόσον τέτοια δεν υπάρχουν, βάσει ενόρκου βεβαιώσεως ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου. Στο πιστοποιητικό αυτό πρέπει να αναγράφονται τα πρόσωπα που άφησε στη ζωή ο θανών, το έτος γέννησής τους και η προσωπική τους κατάσταση (έγγαμα ή άγαμα παιδιά, ότι η χήρα διατελεί ακόμη σε χηρεία, ότι ο γάμος δε λύθηκε μέχρι την ημέρα του θανάτου του συνταξιούχου).
4. Πιστοποιητικό γάμου της οικείας Ιεράς Μητρόπολης ή αντίγραφο ληξιαρχικής Πράξης γάμου, που να έχει εκδοθεί από τα τηρούμενα στο Δήμο ή την Κοινότητα στοιχεία, και να αναγράφει την ημερομηνία τέλεσης του γάμου του θανόντος (εάν δεν υπάρχουν στοιχεία τόσο στην Ι. Μητρόπολη, όσο και στο δήμο ή την Κοινότητα, ακολουθεί Ειδική Διαδικασία).
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 από την οποία να προκύπτει, εάν τα δικαιούχα πρόσωπα εργάζονται και που ή αν παίρνουν σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα. Εάν κατέχουν θέση στο Δημόσιο Τομέα, απαιτείται επιπλέον να δηλωθεί η ύπαρξη επιθυμίας μη καταβολής του μεριδίου της σύνταξής τους ??? (με τις συνέπειες που προβλέπει ο Νόμος).Στην περίπτωση που στις προϋποθέσεις δικαιώματος σύνταξης απαιτείται η απόδειξη για ύπαρξη χαμηλού εισοδήματος (απορία), απαιτούνται επιπρόσθετα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Διαμονή σε Πρωτεύουσες Νομών ή Επαρχιών

i. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής στο οποίο να βεβαιώνεται:

  • Το επάγγελμά τους και τα εισοδήματά τους από αυτό ή από άλλη αιτία
  • Αν μόνο ο θανών συντηρούσε αυτούς ή συνέβαλαν και άλλα τέκνα ή αδελφοί στη συντήρησή τους, και αν ναι, ποια η προσωπική (άγαμοι - έγγαμοι) και η οικονομική τους κατάσταση.
  • Το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να στηρίζεται σε
  •  Ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων, που να μην είναι συγγενείς εξ αίματος μέχρι 4ου βαθμού και εξ' αγχιστείας μέχρι του 3ου βαθμού, ενώπιον Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφου και
  •  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.


ii. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Οικονομικού Εφόρου στο οποίο να βεβαιώνεται η περιουσία που δηλώθηκε και τα εισοδήματά τους από αυτή και ότι η δήλωσή τους ελέγχθηκε ως αληθινή. Εάν δεν έχει κατατεθεί δήλωση με θετικό περιεχόμενο, απαιτείται σχετική πιστοποίηση από τον Έφορο, βεβαιώνοντας ότι η μη υποβολή δήλωσης, ελέγχθηκε δικαιολογημένη.
iii. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Υποθηκοφύλακα για την ακίνητη περιουσία τους και των σε αυτή γραμμένων τυχόν υποθηκών ή προσημειώσεων, ή ότι δεν υπάρχει για αυτούς μερίδα στα αρμόδια βιβλία μεταφορών.
iv. Βεβαίωση του αρμόδιου Οικονομικού Εφόρου, από την οποία να φαίνεται το περιεχόμενο της δήλωσης που υποβλήθηκε για την καταληθείσα από τον θανόντα κληρονομιά, για την επιβολή του φόρου κληρονομιών.
v. Υπεύθυνη δήλωση για την κατεχόμενη ακίνητη περιουσία σε οποιαδήποτε περιοχή του Κράτους με προσδιορισμό του είδους, έκτασης, αξίας και ακαθάριστου εισοδήματος, καθώς και του ποσού της σύνταξης ή βοηθήματος που τυχόν παίρνει από οποιαδήποτε πηγή.
 

Διαμονή σε Άλλες Πόλεις ή Χωριά

i. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, κυρωμένο για την ακρίβεια του περιεχομένου του από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Β. Δ/τος της 12 Δεκεμβρίου 1950, και στο οποίο να βεβαιώνεται το επάγγελμά τους και τα τυχόν πιθανά εισοδήματά τους από αυτό, ή από άλλη αιτία, η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, με προσδιορισμό από αυτή των πιθανών καθαρών εισοδημάτων τους και αν ο θανών μόνο συντηρούσε την πατρική οικογένεια ή συνέβαλαν και άλλα τέκνα στη συντήρησή της και αν ναι, ποια η προσωπική (άγαμα - έγγαμα) και οικονομική τους κατάσταση.

ii. Υπεύθυνη δήλωση για την κατεχόμενη ακίνητη περιουσία σε οποιαδήποτε περιοχή του Κράτους με προσδιορισμό του είδους, έκτασης, αξίας και του ακαθάριστου από αυτή ετήσιου εισοδήματος, καθώς και του ποσού της σύνταξης ή βοηθήματος που τυχόν παίρνει από οποιαδήποτε πηγή.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για τους υπαλλήλους που πέθαναν στην υπηρεσία, υποβάλλονται στο Υπουργείο στο οποίο υπάγεται ο υπάλληλος (για τους εκπαιδευτικούς στα κατά τόπους αρμόδια Γραφεία Δημοτικής ή Μέσης Εκπαίδευσης) και για τους θανόντες συνταξιούχους υποβάλλονται απευθείας στις αρμόδιες Διευθύνσεις Κανονισμού Πολιτικών Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Κάνιγγος 29, για την έκδοση της σχετικής συνταξιοδοτικής πράξης.