Ιδιωτικού Τομέα Ιδιωτικού Τομέα

(Άρθρο 1 Ν.1405/1983)
(για πολιτικούς υπαλλήλους και στρατιωτικούς)

 


ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:
Όσους έχουν προσληφθεί/διορισθεί για πρώτη φορά στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ (και σε ανάλογη υπηρεσία χώρας-μέλους της Ε.Ε) πριν την 1-1-1983.


ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΤΙΚΟΣ;
ΟΧΙ, ο αναγνωριζόμενος με τις διατάξεις αυτές χρόνος – λαμβάνεται υπόψη για την προσαύξηση της σύνταξης αφού ο/η υπάλληλος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με την υπόλοιπη υπηρεσία του/της.


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ:
A. Για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και υπαλλήλους γενικά (μη υπαγόμενους στα ειδικά μισθολόγια).


α) Χωρίς επίδομα θέσης ευθύνης:
(Βασικός Μισθός + 140,80) x 7% x μήνες (που επιθυμεί ο/η υπάλληλος να αναγνωρίσει).


β) Με επίδομα θέσης ευθύνης:
(Βασικός Μισθός + 140,80 + Επιδ. Θέσης) x 7% x μήνες.


B. Για υπαλλήλους/λειτουργούς υπαγόμενους στα ειδικά μισθολόγια (δικαστικοί λειτουργοί, μέλη ΔΕΠ/ΑΕΙ, ΕΠ/ΤΕΙ ,ερευνητές, γιατροί ΕΣΥ, στρατιωτικοί κλπ).
(Συντάξιμες αποδοχές) x 7% x μήνες


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Για τους μη υπαγόμενους σε ειδικό μισθολόγιο οι μισθολογικές παροχές του Βασικού Μισθού και του επιδόματος θέσης είναι εκείνες του χρόνου υποβολής της αίτησης και μετά την ισχύ του νέου μισθολογίου του Ν.4024/2011, εκείνες της 31-10-2011(όπως αυτές θα ισχύουν κάθε φορά).

Για τους υπαγόμενους σε ειδικό μισθολόγιο οι συντάξιμες αποδοχές είναι εκείνες του χρόνου υποβολής της αίτησης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.


ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:

  • οποτεδήποτε όταν ο/η υπάλληλος είναι εν ενεργεία ή
  • κατά την συνταξιοδότηση ή και
  • μετά την συνταξιοδότηση (εντός 5ετίας)


ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ/ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ;
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Λ.Κ. (Η σχετική αίτηση απευθύνεται στην αρμόδια κατά περίπτωση Διεύθυνση & Τμήμα).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα παρακάτω :


Για εν ενεργεία υπάλληλο:

1. Πιστοποιητικό (πρωτότυπο) του οικείου ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ κ.λπ.) του άρθρου 1 του Ν.1405/1983 από το οποίο θα πρέπει να προκύπτουν:
α) Η υπηρεσία ή η επιχείρηση στην οποία είχε απασχοληθεί ο υπάλληλος.
β) Η χρονολογία και η διάρκεια της απασχόλησης του.
γ) Ο ακριβής χρόνος ασφάλισης αναλυτικά σε έτη, μήνες, ημέρες, ή σε ημερομίσθια.
δ) Τα ποσά που έχουν καταβληθεί για την ασφάλιση του στον κλάδο συντάξεων (εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου).
ε) Αν έγινε ανάληψη των εισφορών ή αν χορηγήθηκε εφάπαξ παροχή αντί για σύνταξη.
Tο πιστοποιητικό αυτό (και όχι βεβαίωση ασφάλισης) είναι ειδικό, εκδίδεται αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο σκοπό και παρατηρείται ότι απαιτείται σημαντικός χρόνος για την έκδοσή του.

2. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν το έτος γέννησης και η διάρκεια της πραγματικής υπηρεσίας του. Επίσης θα πρέπει ν’ αναγράφονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης του διορισμού στο ΦΕΚ, ανακοίνωσης του, ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας, καθώς και οι τυχόν προϋπηρεσίες του.

Προκειμένου για στρατιωτικούς υποβάλλεται φύλλο μητρώου

3. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τούτου από το ευρισκόμενο στον υπηρεσιακό του φάκελο.

4. Βεβαίωση αποδοχών που καταβάλλονταν κατά μήνα υποβολής της αίτησης του στην Υπηρεσία μας (για τους μη υπαγόμενους σε ειδικό μισθολόγιο αποδοχές της 31-10-2011), προκειμένου, βάσει αυτών, να καθοριστεί το ποσό της συμπληρωματικής εισφοράς του 7%.
Στις περιπτώσεις επί συμβάσει υπαλλήλων (υπαχθέντες στο ΝΔ 874/1971) ν’ αναγράφεται ο κλάδος και το μισθολογικό κλιμάκιο που θα κατατασσόταν κατά την 31-10-2011 αν ήταν μόνιμος υπάλληλος.

5. Απλή υπεύθυνη δήλωση του ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και αν επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς.

6. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων).

7. Γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) .


Επιπλέον των προαναφερομένων δικαιολογητικών οι γιατροί ΕΣΥ υποβάλλουν:

8. Bεβαίωση ειδικότητας από την οποία να προκύπτουν τα χρονικά διαστήματα που λήφθηκαν υπόψη για την απόκτησή της και πόσος ήταν ο απαιτούμενος τότε χρόνος .

9. Βεβαίωση προσόντος διορισμού και βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο .

10. Πιστοποιητικά προϋπηρεσιών.


-Για ασφαλισμένους στο ΤΣΜΕΔΕ (που θέλουν ν’ αναγνωρίσουν μη παράλληλο χρόνο ασφάλισης στο κλαδικό τους Ταμείο):
Το πιστοποιητικό Νο 1εκδίδεται από το ΤΣΜΕΔΕ.
Ο αναγνωριζόμενος χρόνος εκπίπτει από τον χρόνο ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ .


-Για γιατρούς γενικά (που θέλουν να αναγνωρίσουν μη παράλληλο χρόνο ασφάλισης στο κλαδικό τους Ταμείο) :
Το πιστοποιητικό Νο 1 εκδίδεται από το ΤΣΑΥ.
Ο αναγνωριζόμενος χρόνος εκπίπτει από τον χρόνο ασφάλισης στο ΤΣΑΥ.


Για συνταξιούχο (εντός 5ετούς προθεσμίας ) :

1. Πιστοποιητικό του οικείου ασφαλιστικού φορέα Ν.1405/83 (πρωτότυπο).
2. Υπεύθυνη δήλωση (όπως και για τους εν ενεργεία υπαλλήλους).


ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ;

Με αναγνωριστική πράξη, η οποία εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση της Υπηρεσίας Συντάξεων. Η πράξη αυτή μετά την εκτέλεσή της κοινοποιείται στον /στην ενδιαφερόμενο/η και στην Υπηρεσία του/της υπαλλήλου (εφόσον πρόκειται για εν ενεργεία υπάλληλο).
Στην εν λόγω αναγνωριστική πράξη αναφέρεται ο αναγνωριζόμενος χρόνος, η συμπληρωματική εισφορά εξαγοράς που βαρύνει τον/την υπάλληλο/συνταξιούχο.


ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:

  • ΕΦΑΠΑΞ ,εντός ευλόγου χρόνου (μέσα σ’ ένα μήνα από την κοινοποίηση της αναγνωριστικής πράξης) οπότε παρέχεται έκπτωση 10% ή
  • ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ (τόσες όσες οι μήνες που αναγνωρίζονται) από τις αποδοχές ή από τη σύνταξη.