Γονικής άδειας Γονικής άδειας

(για πολιτικούς υπαλλήλους)

ΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΑ:
Όσες έλαβαν άδεια ανατροφής παιδιού με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διοικητικές διατάξεις (η γονική άδεια ανατροφής παιδιού αναφέρεται για πρώτη φορά στην συνταξιοδοτική νομοθεσία με το Ν.2084/1992).


ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΤΙΚΟΣ;
ΝΑΙ, ο αναγνωριζόμενος με τις διατάξεις αυτές χρόνος λαμβάνεται υπόψη και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ:
Α. Για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και υπαλλήλους γενικά (μη υπαγόμενους στα ειδικά μισθολόγια).
α) Χωρίς επίδομα θέσης ευθύνης:
     (Βασικός Μισθός + 140,80) x 6,67% x μήνες (που επιθυμεί ο/η υπάλληλος να αναγνωρίσει).
β) Με επίδομα θέσης ευθύνης:
     (Βασικός Μισθός + 140,80 + Επιδ. Θέσης) x 6,67% x μήνες.

B.Για υπαλλήλους/λειτουργούς υπαγόμενους στα ειδικά μισθολόγια (δικαστικοί λειτουργοί, μέλη ΔΕΠ/ΑΕΙ,  ΕΠ/ΤΕΙ, ερευνητές, γιατροί ΕΣΥ κλπ) .
    (Συντάξιμες αποδοχές) x 6,67% x μήνες.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Για τις μη υπαγόμενες σε ειδικό μισθολόγιο οι μισθολογικές παροχές του Βασικού Μισθού και του επιδόματος θέσης είναι εκείνες του χρόνου υποβολής της αίτησης και μετά την ισχύ του νέου μισθολογίου του Ν.4024/2011, εκείνες της 31-10-2011(όπως αυτές θα ισχύουν κάθε φορά).
Για τις υπαγόμενες σε ειδικό μισθολόγιο οι συντάξιμες αποδοχές είναι εκείνες του χρόνου υποβολής της αίτησης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.


ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ;

  • οποτεδήποτε όταν η υπάλληλος είναι εν ενεργεία ή
  • κατά την συνταξιοδότηση ή και
  • μετά την συνταξιοδότηση (εντός 5ετίας)

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ/ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ  Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ;
Στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ. Κράτους (Η σχετική αίτηση απευθύνεται στην αρμόδια κατά περίπτωση Διεύθυνση & Τμήμα).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα παρακάτω :

Για εν ενεργεία υπάλληλο:
1. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν το έτος γέννησης και η διάρκεια της πραγματικής υπηρεσίας της. Επίσης θα πρέπει ν’ αναγράφονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης  του διορισμού στο ΦΕΚ, ανακοίνωσης του, ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας, οι τυχόν προϋπηρεσίες της οι διοικητικές πράξεις/αποφάσεις χορήγησης της εν λόγω άδειας και η διάρκειά της (που τελικά έκανε χρήση η υπάλληλος) .
2. Απόφαση χορήγησης της γονικής άδειας (επικυρωμένα αντίγραφα).
3. Βεβαίωση αποδοχών που καταβάλλονταν κατά μήνα υποβολής της αίτησης της στην Υπηρεσία μας   (για τις μη υπαγόμενες σε ειδικό μισθολόγιο, αποδοχές της 31-10-2011), προκειμένου, βάσει αυτών,  να καθοριστεί το ποσό της εισφοράς εξαγοράς του 6,67%.
    Στις περιπτώσεις επί συμβάσει υπαλλήλων (υπαχθέντες στο ΝΔ 874/1971) ν’ αναγράφεται ο κλάδος και το μισθολογικό κλιμάκιο που θα κατατασσόταν κατά την 31-10-2011 αν ήταν μόνιμος υπάλληλος.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Απλή υπεύθυνη δήλωση της ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και αν επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς.
6. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων).
7. Γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
Επιπλέον των προαναφερόμενων δικαιολογητικών οι γιατροί ΕΣΥ υποβάλλουν:
8. Βεβαίωση ειδικότητας από την οποία να προκύπτουν τα χρονικά διαστήματα που λήφθηκαν υπόψη για την απόκτησή της και πόσος ήταν ο απαιτούμενος τότε χρόνος.
9. Βεβαίωση προσόντος διορισμού και βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
10. Πιστοποιητικά προϋπηρεσιών.

Για συνταξιούχο (εντός 5ετούς προθεσμίας):
Τα δικαιολογητικά 2,4 (αν δεν έχει υποβληθεί κατά την συνταξιοδότηση) και 5.


ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Με αναγνωριστική πράξη, η οποία εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση της Υπηρεσίας Συντάξεων. Η πράξη αυτή μετά την εκτέλεσή της κοινοποιείται στον /στην ενδιαφερόμενο/η και στην Υπηρεσία του/της υπαλλήλου (εφόσον πρόκειται για εν ενεργεία υπάλληλο) για να αρχίσει η σχετική παρακράτηση.
Στην εν λόγω αναγνωριστική πράξη αναφέρεται ο αναγνωριζόμενος χρόνος και η εισφορά εξαγοράς που βαρύνει την υπάλληλο/συνταξιούχο.


ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:

  • ΕΦΑΠΑΞ, εντός ευλόγου χρόνου (μέσα σ’ ένα μήνα από την κοινοποίηση) οπότε παρέχεται έκπτωση 10% ή
  • ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ (τόσες όσες οι μήνες που αναγνωρίζονται) από τις αποδοχές ή από τη σύνταξη.