'Εντυπα σχετικά με το ΔΑΥΚ 'Εντυπα σχετικά με το ΔΑΥΚ

ΔΑΥΚ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ


A.   ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

  • Νομικό Πλαίσιο

Π.Δ. 102/3-3-2004 (ΦΕΚ 70Α)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αριθμ. 2/13398/ΓΔΜ-Σ/4-3-2004

Οδηγίες Συμπλήρωσης ΔΑΥΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αριθμ. 2/56925/ΓΔΜ-Σ/18-10-2004

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αριθμ. οικ. 200548/29-10-2008

Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ 103Α) Άρθρο 1

Απόφαση αριθμ. 75302/0092/31-5-2013 (ΦΕΚ 1344Β)

Κοινή εγκύκλιος 11750/0092/13-2-2018 των Υπ. Οικονομικών και Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης με οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του ν.4387/2016

 

  • Διαδικασία για πρόσβαση στην εφαρμογή ΔΑΥΚ


Εκχώρηση λογαριασμών χρηστών

Υπόδειγμα αίτησης εκχώρησης λογαριασμών χρηστών (αρχείο PDF)

Υπόδειγμα αίτησης εκχώρησης λογαριασμών χρηστών (αρχείο DOC)

Εγκατάσταση και ενεργοποίηση Εφαρμογής ΔΑΥΚ

α)   Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης της Εφαρμογής ΔΑΥΚ

β1) Υπόδειγμα αίτησης για την ενεργοποίηση της Εφαρμογής ΔΑΥΚ (αρχείο PDF)

β2) Υπόδειγμα αίτησης για την ενεργοποίηση της Εφαρμογής ΔΑΥΚ (αρχείο DOC)

 

  • Μεταφόρτωση (upload) αρχείου EXCEL ή XML στο κεφάλαιο 5 της Ε-ΔΑΥΚ

Έκδοση  2.0

Αρχείο Excel – πρότυπο (template)

Αρχείο Excel – παράδειγμα

Πρότυπο XSD αρχείου XML

Αρχείο XML - παράδειγμα

Οδηγίες για τη μεταφόρτωση αρχείων Excel και XML 
 

  • Συμπλήρωση ΔΑΥΚ & αποστολή στη Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα του ΕΦΚΑ

Συμπληρωματικές διευκρινήσεις της 5/7/2022 για την ορθή συμπλήρωση του ΔΑΥΚ ασφαλισμένων του Δημοσίου Τομέα

Ανακοίνωση της 30/11/2020, σχετικά με την αποστολή του ΔΑΥΚ και λοιπών εγγράφων στις νέες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ

Έντυπο ΔΑΥΚ

Υπόδειγμα Αίτησης Απονομής Σύνταξης και Οδηγίες για την συμπλήρωσή του

Διαβιβαστικό για την αποστολή ΔΑΥΚ στην Υπηρεσία Συντάξεων

Οδηγίες συμπλήρωσης του κωδικού υπουργείου – φορέα στον οποίο παρασχέθηκε η υπηρεσία

 

  • Διόρθωση οριστικοποιημένου ΔΑΥΚ

Υπόδειγμα αίτησης άρσης ηλεκτρονικής οριστικοποίησης ΔΑΥΚ

 

Προσοχή:

Υποβάλλεται αίτηση μόνο για τις περιπτώσεις που δεν έχει αρχίσει η καταβολή προκαταβολής της σύνταξης.

Για τις περιπτώσεις που έχει αρχίσει η προκαταβολή της σύνταξης η διόρθωση γίνεται στο ήδη υπάρχον εκτυπωμένο ΔΑΥΚ και στις χειρόγραφες διορθώσεις υπογράφει ο αρμόδιος Προϊστάμενος.

Το διορθωμένο ΔΑΥΚ στέλνεται με διαβιβαστικό έγγραφο στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του ΕΦΚΑ για να συσχετιστεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης.


Επικοινωνία

τηλέφωνα: 210 3329126 & 2103329263 για επιπλέον πληροφορίες του ΔΑΥΚ

 

Β.   ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ - ΛΟΙΠΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Τυποποίηση Δικαιολογητικών Συνταξιοδότησης

Έντυπο ΔΑΥΚ

Οδηγίες Συμπλήρωσης ΔΑΥΚ