Ειδικές παθήσεις Ειδικές παθήσεις

ΑΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ


Ποιοι υπάλληλοι υπάγονται στις ειδικές παθήσεις;

Όσοι είναι:

 • παντελώς τυφλοί (άρθ. 1, παρ. 1 του Ν. 955/79)
 • παραπληγικοί ή τετραπληγικοί (άρθ. 3, παρ. 1 του Ν. 2227/94)

Όσοι πάσχουν από:

 • υπερφωσφατασαιμία (άρθ. 8, παρ. 1 του Ν. 2592/98)
 • Βήτα ομόζυγο μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση (άρθ. 3, παρ. 1 του Ν. 2227/94)
 • από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση (άρθ. 2, παρ. 1 του Ν. 3075/02)
 • αιμορροφιλία Α΄& Β΄ (άρθ. 16, παρ. 1 του Ν. 3865/10)
 • μυασθένεια ή μυοπάθεια (άρθ. 16, παρ. 1 του Ν. 3865/10)
 • διάχυτο γιγαντιαίο αιματολεμφαγγείωμα (άρθ. 4, παρ. 1 του Ν. 3620/07)

Όσοι έχουν υποστεί:

 • μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί) (άρθ. 3, παρ. 1 του Ν. 3513/06)
 • ακρωτηριασμό των άνω ή των κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου (άρθ. 16,παρ. 1 του Ν. 3865/10).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

 • Σε όλες τις περιπτώσεις η πάθηση πρέπει να υπάρχει κατά τον χρόνο της αποχώρησης του/της υπαλλήλου από την υπηρεσία.

Ποιες είναι οι συνταξιοδοτικές συνέπειες για τα πρόσωπα που υπάγονται στις ειδικές παθήσεις;

Για την συνταξιοδότησή τους αρκεί 15ετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία χωρίς όριο ηλικίας και ανεξάρτητα από το αν αποχώρησαν από την υπηρεσία με παραίτηση ή απολύθηκαν λόγω ανικανότητας.Η σύνταξη που δικαιούνται είναι αυξημένη και μαζί μ’ αυτήν δικαιούνται και ένα προσωπικό και αμεταβίβαστο επίδομα ανικανότητας (βλ. παρακάτω)

Ποιοι εξαιρούνται από το ευνοικό καθεστώς συνταξιοδότησης;

Μόνο όσοι απολύονται για πειθαρχικούς λόγους.

Ποιο είναι το ελάχιστα απαιτούμενο ποσοστό ανικανότητας;

Για όλες τις προαναφερόμενες παθήσεις θα πρέπει να συντρέχει ποσοστό ανικανότητας τουλάχιστον 67%.

Ποιο είναι το όργανο που διαπιστώνει το είδος της πάθησης και το ποσοστό ανικανότητας;

Η Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ), η οποία εδρεύει στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Ποια είναι η διαδικασία παραπομπής στην ΑΣΥΕ και τι ακολουθεί;

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η υπάλληλος πρέπει να ζητήσει με αίτησή του/της  προς την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γ.Λ.Κράτους την παραπομπή του/της στην ΑΣΥΕ προκειμένου να γνωματεύσει για το είδος της πάθησης και το ποσοστό ανικανότητας.
Για διευκόλυνση της Επιτροπής κρίνεται σκόπιμο να συνοδεύεται η αίτηση από κάποια ιατρική γνωμάτευση (νοσοκομείου ή Υγειονομικής Επιτροπής ή του ΚΕΠΑ) για το είδος της πάθησης.
Η αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων εκδίδει ένα παραπεμπτικό έγγραφο το οποίο ταυτόχρονα κοινοποιεί και στον/στην ενδιαφερόμενο/η υπάλληλο.
Οταν ο/η ενδιαφερόμενος/η το λάβει επικοινωνεί με την ΑΣΥΕ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σ’ αυτό, για να καθοριστεί ο τόπος και ο χρόνος εξέτασής του/της.
Η γνωμάτευση που εκδίδεται από την ΑΣΥΕ αποστέλλεται στην Διεύθυνση Συντάξεων που έκανε την παραπομπή, η οποία με την σειρά της την κοινοποιεί στον/στην ενδιαφερόμενο/η.
Πριν την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας είναι φρόνιμο να μην έχει ο/η υπάλληλος κινήσει την διαδικασία αποχώρησής του/της από την υπηρεσία.

Πώς υπολογίζεται η σύνταξη των υπαλλήλων που υπάγονται στις ειδικές παθήσεις ;

Η μηνιαία σύνταξη, ορίζεται στα ογδόντα τοις εκατό (80%) των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά το χρόνο του θανάτου τους ή κατά το χρόνο της εξόδου τους από την υπηρεσία (βασικός μισθός του ΜΚ που είχαν την 31/10/2011, το ποσό των 140,80 Ευρώ και το τυχόν δικαιούμενο επίδομα θέσης), εφόσον εξέρχονται λόγω παραίτησης ή απολύονται για λόγους υγείας ή λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας .

Ποιο είναι το ύψος του δικαιούμενου επιδόματος ανικανότητας;

Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται σε 406,40 Ευρώ (40% του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού όπως αυτός ορίστηκε την 31/10/2011).