Δικηγορικής Υπηρεσίας Δικηγορικής Υπηρεσίας

(Άρθρο 3 παρ. 1 Ν.3660/2008 – ΦΕΚ 78 Α΄/7-5-2008 )


ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ:
Η δικηγορική προϋπηρεσία μέχρι τριών ετών των δικαστικών λειτουργών παράλληλα με την ασφάλισή τους στο Ταμείο Νομικών. Για την συμπλήρωση της τριετίας αυτής συμπεριλαμβάνεται και αφαιρείται ο τυχόν χρόνος προσόντος διορισμού ο οποίος λογίζεται ως συντάξιμος με τις περί προσόντος διορισμού διατάξεις .
Δικηγορική προϋπηρεσία μικρότερη των έξι μηνών καθώς και προϋπηρεσία ασκούμενου δικηγόρου δεν αναγνωρίζεται.


ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:

  • Δικαστικούς λειτουργούς.


ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ:

  • Να υπηρετούσαν κατά την 7-5-2008 (ημεροχρονολογία δημοσίευσης του Ν.3865/2010), να έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν συμπληρώσει 20ετή δικαστική υπηρεσία.


ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ/ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ:
Ο αναγνωριζόμενος χρόνος λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης.


ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;
Με αναγνωριστική πράξη, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Υπηρεσίας Συντάξεων (Δ/νση 42η-Τμήμα Α΄), μετά την υποβολή σχετικής αίτησης.
Η πράξη αυτή μετά την εκτέλεσή της κοινοποιείται στον/στην ενδιαφερόμενο/η και στην Υπηρεσία του/της δικαστικού λειτουργού (εφόσον πρόκειται για εν ενεργεία δικαστικό) για να αρχίσει η σχετική παρακράτηση .
Στην εν λόγω αναγνωριστική πράξη αναφέρεται ο αναγνωριζόμενος χρόνος και η εισφορά εξαγοράς που βαρύνει τον/την δικαστικό λειτουργό ή τον/την συνταξιούχο.


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ:
 (Βασικός Μισθός + Χρον/μα +Επίδομα)* x 6.67% x μήνες
* Οι συντάξιμες αποδοχές είναι εκείνες του χρόνου υποβολής της αίτησης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.


ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ;

  • οποτεδήποτε όταν ο/η δικαστικός λειτουργός είναι εν  ενεργεία ή
  • κατά την συνταξιοδότηση ή και
  • μετά την συνταξιοδότηση (εντός 5ετίας –βλ. Προθεσμίες)


ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:
ΕΦΑΠΑΞ, εντός ευλόγου χρόνου (μέσα σ’ ένα μήνα από την κοινοποίηση της αναγνωριστικής πράξης) οπότε παρέχεται έκπτωση 10% ή
ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ (τόσες, όσοι οι μήνες που αναγνωρίζονται) από τις αποδοχές ή από τη σύνταξη.


ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ/ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ;

  • Στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ. Κράτους (Η σχετική αίτηση απευθύνεται στην αρμόδια κατά περίπτωση Διεύθυνση και Τμήμα).


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα παρακάτω :

Για εν ενεργεία υπάλληλο:
1. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν το έτος γέννησης και η διάρκεια της πραγματικής υπηρεσίας του. Επίσης θα πρέπει ν’ αναγράφονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης του διορισμού στο ΦΕΚ, ανακοίνωσής του, ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας, καθώς και οι τυχόν προϋπηρεσίες του ακριβή χρονικά διαστήματα).
2. Πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από την οποία θα προκύπτει η υπηρεσία του ως δικηγόρου.
3. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του , από το ευρισκόμενο στον υπηρεσιακό του φάκελο.
4. Βεβαίωση αποδοχών του μήνα υποβολής της αίτησης του δικαστικού λειτουργού στην Υπηρεσία μας προκειμένου βάσει αυτών, να καθοριστεί το ποσό της εισφοράς εξαγορά του 6,67%.
5. Απλή υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και  αν επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς.
6. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας.
7. Γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) .