Διαζευγμένη Θυγατέρα Διαζευγμένη Θυγατέρα

- Δεν μεταβιβάζεται η σύνταξη στις διαζευγμένες θυγατέρες που αποκτούν δικαίωμα μετά την 21-7-2010.(Ν.3865/2010)


-  Για όσες έχουν αποκτήσει δικαίωμα πριν από 21-7-2010

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει η διαζευγμένη θυγατέρα του θανόντος είναι τα ακόλουθα:

Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης:

 1. Αίτηση ενδιαφερομένης η οποία δεν πρέπει να υποβληθεί εάν η θυγατέρα στις 31-12-86 δεν είχε συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας της.
 2. Δικαστική απόφαση λύσης του γάμου.
 3. Διαζευκτήριο της οικείας Ιεράς Μητρόπολης ή πιστοποιητικό του αρμόδιου δικαστηρίου ότι η ανωτέρω απόφαση κατέστη τελεσίδικη εάν ο γάμος ήταν πολιτικός.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής, το οποίο να εκδοθεί βάσει των επισήμων στοιχείων που τηρούνται σ’ αυτή (Δημοτολόγια και Ληξιαρχικά βιβλία) από το οποίο θα προκύπτει η προσωπική κατάσταση των καταλειφθέντων προσώπων του θανόντος και ειδικότερα η προσωπική κατάσταση της διαζευγμένης, ήτοι ότι μετά τη λήση του γάμου της με τον δεν τέλεσε άλλο γάμο, το έτος γέννησης, το επάγγελμά της και οι πρόσοδοί της από αυτό καθώς και η ακίνητη περιουσία της, αν είναι συνταξιούχος του Δημοσίου ή άλλου οποιουδήποτε φορέα κύριας σύνταξης και αν είναι ασφαλισμένη σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εκδοθεί το ζητούμενο πιστοποιητικό βάσει των επίσημων στοιχείων του Δήμου ή της Κοινότητας θα εκδίδεται πάλι από την οικεία Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και θα στηρίζεται:

 

 1. Σε υπεύθυνες δηλώσεις δύο πολιτών, οι οποίοι είναι σε θέση να γνωρίζουν την οικογενειακή και προσωπική κατάσταση της αιτούσας (Σχετ. η αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/15743/19-6-2007 Υ.Α. ΦΕΚ 1064/Β΄/28-6-2007).
 2. Σε υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας του Ν. 1599/86.
 3. Πιστοποιητικό του οικείου οικονομικού εφόρου, από το οποίο να προκύπτει η δηλωθείσα περιουσία της αιτούσας, οι πρόσοδοί της από αυτή και από τα λοιπά δηλωθέντα εισοδήματα της (αν δεν επεδόθη δήλωση θετικού περιεχομένου να πιστοποιηθεί τούτο και να βεβαιωθεί ότι η μη υποβολή δήλωσης ηλέγχθη δικαιολογημένη) ή το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος.
 4. Πιστοποιητικό του Υποθηκοφύλακα του τόπου κατοικίας και του τόπου καταγωγής της ενδιαφερομένης, περί της ακίνητης περιουσίας της και των επί αυτής εγγεγραμμένων, τυχόν υποθηκών, προσημειώσεων ή ότι δεν υπάρχει στο όνομά της μερίδα στα οικεία βιβλία μεταγραφών.
 5. Πιστοποιητικό του οικείου Εφόρου από το οποίο να προκύπτει ότι υποβλήθηκε δήλωση της καταληφθείσης περιουσίας του πατέρα της, και να αναφέρονται τα δικαιούχα πρόσωπα της καταληφθείσας περιουσίας.
 6. Υπεύθυνη δήλωση της ενδιαφερομένης του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει αν κατέχει δημόσια θέση, αν είναι συνταξιούχος του Δημοσίου ή οποιουδήποτε άλλου φορέα κύριας σύνταξης αν είναι ασφαλισμένη σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, αν έχει εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή και πόσα είναι ετησίως, αν κατέχει ακίνητη περιουσία σε οποιαδήποτε περιοχή του Κράτους προσδιορίζοντας σε καταφατική περίπτωση το είδος την έκταση και την αξία και το εξ αυτής ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα.
 7. Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα Αρχή ή οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ή δικηγόρο.