Χρόνου παιδιών Χρόνου παιδιών

(Άρθρο 6 παρ. 12 Ν. 3865/2010
Σχετ. η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ.πρωτ. 13725/0092/26-1-2011)
(για πολιτικούς υπαλλήλους/λειτουργούς)


ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ:
1 έτος για το πρώτο παιδί
2 έτη για το δεύτερο παιδί
2 έτη για το τρίτο παιδί


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ :
Κατ’ ανώτατο όριο μπορούν να αναγνωρισθούν μέχρι 5 έτη


ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ;

  • Όσες/Όσους δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή χρόνου ασφάλισης), μέχρι 31-12-2010.
  • Χρήση του σχετικού δικαιώματος (εφόσον υφίσταται) μπορούν να κάνουν και οι δύο γονείς.
  • Αν ο/η υπάλληλος έχει χρόνο ασφάλισης και σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται σε ένα μόνο φορέα κατ’ επιλογή.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ:

  • Συμπλήρωση 15ετούς πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας (στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ με οιαδήποτε σχέση εργασίας συμπεριλαμβανομένων και ανάλογων υπηρεσιών σε αντίστοιχους φορείς χωρών-μελών της ΕΕ)


ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ/ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ:
Ο αναγνωριζόμενος χρόνος λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης.
Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, με συνυπολογισμό και του αναγνωριζόμενου χρόνου, μέχρι 31-12-2010, ο χρόνος που τελικά θα αναγνωρισθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει με συνυπολογισμό και της λοιπής συντάξιμης υπηρεσίας, το χρόνο που απαιτείται για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Παράδειγμα: Γυναίκα υπάλληλος με δύο παιδιά που έχει την 31-12-2010 συνολική συντάξιμη υπηρεσία από έτη 24-08-00 (άρα δεν έχει θεμελιωμένο δικαίωμα μέχρι την εν λόγω ημεροχρονολογία) δεν μπορεί ν’ αναγνωρίσει τρία έτη χρόνο παιδιών αλλά μόνο τέσσερις μήνες (έτη 00-04-00), όσο δηλαδή της χρειάζεται για να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (συμπλήρωση 25ετίας) μέχρι 31-12-2010.


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ:
A. Για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και υπαλλήλους γενικά (μη υπαγόμενους στα ειδικά μισθολόγια).

α) Χωρίς επίδομα θέσης ευθύνης:
     (Βασικός Μισθός + 140,80) x 6,67% x μήνες (που επιθυμεί ο/η υπάλληλος να αναγνωρίσει).
β) Με επίδομα θέσης ευθύνης:
     (Βασικός Μισθός + 140,80 + Επιδ. Θέσης) x 6,67% x μήνες.

B. Για υπαλλήλους/λειτουργούς υπαγόμενους στα ειδικά μισθολόγια (δικαστικοί  λειτουργοί ,μέλη ΔΕΠ/ΑΕΙ, ΕΠ/ΤΕΙ, ερευνητές, γιατροί ΕΣΥ κλπ) .
    (Συντάξιμες αποδοχές) x 6,67% x μήνες


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Για τους μη υπαγόμενους σε ειδικό μισθολόγιο οι μισθολογικές παροχές του Βασικού Μισθού και του επιδόματος θέσης είναι εκείνες του χρόνου υποβολής της αίτησης και μετά την ισχύ του νέου μισθολογίου του Ν.4024/2011, εκείνες της 31-10-2011 (όπως αυτές θα ισχύουν κάθε φορά).
Για τους υπαγόμενους σε ειδικό μισθολόγιο οι συντάξιμες αποδοχές είναι εκείνες του χρόνου υποβολής της αίτησης ,όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.


ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ/ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ;

  • Στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ. Κράτους (Η σχετική αίτηση απευθύνεται στην αρμόδια κατά περίπτωση Διεύθυνση και Τμήμα ).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα παρακάτω :
Για εν ενεργεία υπάλληλο:
1. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν το έτος γέννησης και η διάρκεια της πραγματικής υπηρεσίας του. Επίσης θα πρέπει ν’ αναγράφονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης του διορισμού στο ΦΕΚ, της ανακοίνωσής του, της ορκωμοσίας και της ανάληψης υπηρεσίας, καθώς και οι τυχόν προϋπηρεσίες του (ακριβή χρονικά διαστήματα) .
2. Βεβαίωση για το χρόνο ασφάλισης που έχει  τυχόν διανυθεί στην ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού φορέα (το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται μόνο  από  όσους έχουν προσληφθεί/διορισθεί για πρώτη φορά στο Δημόσιο μετά την 1-1-1983) ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν έχει χρόνο ασφάλισης σε άλλο φορέα.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Βεβαίωση αποδοχών του μήνα υποβολής της αίτησης του υπαλλήλου στην Υπηρεσία μας (για τους μη υπαγόμενους σε ειδικό μισθολόγιο αποδοχές της 31-10-2011), προκειμένου, βάσει αυτών, να  καθοριστεί το ποσό της εισφοράς εξαγοράς  του 6,67%.
  Στις περιπτώσεις επί συμβάσει υπαλλήλων (υπαχθέντες στο ΝΔ 874/1971) ν’ αναγράφεται ο κλάδος και το μισθολογικό κλιμάκιο που θα κατατασσόταν κατά την 31-10-2011 αν ήταν μόνιμος υπάλληλος.
5. Απλή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει   σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και αν επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς.
6. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας.
7. Γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) .

Επιπλέον των προαναφερομένων δικαιολογητικών οι γιατροί ΕΣΥ υποβάλλουν :
8. Bεβαίωση ειδικότητας από την οποία να προκύπτουν τα χρονικά διαστήματα που λήφθηκαν υπόψη για την απόκτησή της και πόσος ήταν ο απαιτούμενος τότε χρόνος .
9. Βεβαίωση προσόντος διορισμού και βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο .
10. Πιστοποιητικά προϋπηρεσιών

Για συνταξιούχο (εντός 5ετούς προθεσμίας ) :
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
2. Υπεύθυνη δήλωση (όπως και για τους εν ενεργεία υπαλλήλους).


ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;
Με αναγνωριστική πράξη, η οποία εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση της Υπηρεσίας Συντάξεων. Η πράξη αυτή μετά την εκτέλεσή της κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην Υπηρεσία του υπαλλήλου (εφόσον πρόκειται για εν ενεργεία υπάλληλο) για να αρχίσει η σχετική παρακράτηση από τις αποδοχές .
Στην εν λόγω αναγνωριστική πράξη αναφέρεται ο αναγνωριζόμενος χρόνος ,η εισφορά εξαγοράς που βαρύνει τον υπάλληλο ή τον συνταξιούχο.


ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:

  • ΕΦΑΠΑΞ, εντός εύλογου χρόνου (μέσα σ’ ένα μήνα από την  κοινοποίηση) οπότε παρέχεται έκπτωση 10% ή
  • ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ (τόσες όσοι οι μήνες που αναγνωρίζονται) από τις αποδοχές ή από τη σύνταξη.