Χρόνου Προσόντος Διορισμού Γιατρών Ε.Σ.Υ Χρόνου Προσόντος Διορισμού Γιατρών Ε.Σ.Υ

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:
Όσους δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-1997.


ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΤΙΚΟΣ/ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ:
Ο χρόνος που απαιτήθηκε ως προσόν για το διορισμό τους σε θέση Γιατρού Ε.Σ.Υ., είτε απαιτείται η αναγνώρισή του με εξαγορά είτε όχι, λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης.


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ:
(Βασικός Μισθός + Ε.Χ.Υ. + 140,80) x 6,67% x μήνες αναγνώρισης.


ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ;

  • οποτεδήποτε όταν ο/η Γιατρός Ε.Σ.Υ. είναι εν ενεργεία ή
  • κατά την συνταξιοδότηση ή και
  • μετά την συνταξιοδότηση (εντός 5ετίας)


ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ/ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ;
Στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ. Κράτους  (Η σχετική αίτηση απευθύνεται στην 43η Διεύθυνση Τμήμα Α΄).


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα παρακάτω :

Για εν ενεργεία Γιατρό Ε.Σ.Υ.:
1. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν το έτος γέννησης και η διάρκεια της πραγματικής υπηρεσίας του. Επίσης θα πρέπει ν’ αναγράφονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης του διορισμού στο ΦΕΚ, ανακοίνωσής του, ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας, καθώς και οι τυχόν προϋπηρεσίες του ακριβή χρονικά διαστήματα).
2. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τούτου από το ευρισκόμενο στον υπηρεσιακό του φάκελο.
3. Βεβαίωση αποδοχών του μήνα υποβολής της αίτησης του Γιατρού Ε.Σ.Υ. στην Υπηρεσία μας, προκειμένου, βάσει αυτών, να καθοριστεί το ποσό της εισφοράς εξαγορά του 6,67%.
4. Απλή υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και  αν επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς.
5. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας.
6. Γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) .
7. Βεβαίωση ειδικότητας από την οποία να προκύπτουν τα χρονικά διαστήματα που λήφθηκαν υπόψη για την απόκτησή της και πόσος ήταν ο απαιτούμενος τότε χρόνος.
8. Βεβαίωση προσόντος διορισμού και βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
9. Πιστοποιητικά προϋπηρεσιών.

Για συνταξιούχο (εντός 5ετούς προθεσμίας από την αποχώρησή του από την
υπηρεσία ):

1. Βεβαίωση προσόντος διορισμού και βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
2. Υπεύθυνη δήλωση (όπως και για τους εν ενεργεία Γιατρούς Ε.Σ.Υ.).


ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ;
Με αναγνωριστική πράξη, η οποία εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση της Υπηρεσίας Συντάξεων. Η πράξη αυτή μετά την εκτέλεσή της κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην Υπηρεσία του Γιατρού Ε.Σ.Υ. (εφόσον πρόκειται για εν ενεργεία Γιατρό Ε.Σ.Υ.) .
Στην εν λόγω αναγνωριστική πράξη αναφέρεται ο αναγνωριζόμενος χρόνος και η συμπληρωματική εισφορά  εξαγοράς που βαρύνει τον Γιατρό Ε.Σ.Υ. ή τον συνταξιούχο .


ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:

  • ΕΦΑΠΑΞ, εντός ευλόγου χρόνου (μέσα σ’ ένα μήνα από την κοινοποίηση της αναγνωριστικής πράξης) οπότε παρέχεται έκπτωση 10% ή
  • ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ (τόσες όσοι οι μήνες που αναγνωρίζονται) από τις αποδοχές ή από τη σύνταξη.