Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Πληροφορίες για τους διακινούμενους ασφαλισμένους πολίτες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επικαιροποιήσει τις πληροφορίες προς τους διακινούμενους εργαζομένους με τη δημιουργία των κάτωθι ηλεκτρονικών σελίδων: 

>>   Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και κοινωνική πολιτική

>>   Συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης σε επίπεδο Ε.Ε.-τα δικαιώματα σας στην κοινωνική ασφάλιση

>>  Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας σε εφαρμογή έξυπνων κινητών