Ανικανότητας Ανικανότητας

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σε όσους αποχώρησαν από την υπηρεσία λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας και είναι ανάλογο του βαθμού μείωσης της ικανότητας για εργασία.

Προσδιορισμός επιδόματος για ανικανότητα οφειλόμενη στην υπηρεσία

Το επίδομα ανικανότητας για πάθημα το οποίο προήλθε πρόδηλα και να αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας υπολογίζεται σε ποσοστό του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, ως εξής:

 

Ανικανότητα

Ποσοστό

25-45%

2%

50-55%

2,5%

60-65%

3%

70-75%

3,5%

80-95%

4%

100%

4,5%


Προσαύξηση επιδόματος

Το ανωτέρω επίδομα προσαυξάνεται κατά 50% εφόσον πρόκειται για αυτόν που συνταξιοδοτείται από φυματίωση ή νόσο φυματιώδους φύσης ή έχει υποστεί μείωση της ικανότητάς του για εργασία 80% και μεγαλύτερη, ο οποίος δεν μπορεί να εκτελέσει τις στοιχειώδεις ανάγκες χωρίς τη βοήθεια τρίτου προσώπου.


Προσδιορισμός επιδόματος για ανικανότητα που δεν οφείλεται στην υπηρεσία

Το επίδομα ανικανότητας  που δικαιούνται αυτοί που εξέρχονται  από την υπηρεσία λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία ανέρχεται στο μισό του επιδόματος του ανωτέρω πίνακα.


Ειδικά επιδόματα ανικανότητας οφειλόμενης στην υπηρεσία

Σε  ορισμένες ειδικές κατηγορίες βαρέως αναπήρων χορηγούνται αυξημένα επιδόματα ανικανότητας που υπολογίζονται ως εξής:
Στο 40% του μηνιαίου  βασικού μισθού του λοχαγού, όπως αυτός  ορίζεται  από  τις διατάξεις που  ισχύουν  κάθε  φορά, για

α) σπαστική ή  υστερική παραπληγία,
β) αχρηστία των δύο χεριών,
γ) τραύμα του κρανίου που συνεπάγεται ανικανότητα 100% και
δ)πολλαπλή αναπηρία από τις οποίες η μία 100% και οι υπόλοιπες τουλάχιστον 10%, καθώς και σε όσους έχουν δύο ή περισσότερες παθήσεις, καθεμία από τις οποίες συνεπάγεται αναπηρία 100%.
Στο 50% του μηνιαίου  βασικού μισθού του λοχαγού, όπως αυτός  ορίζεται  από  τις διατάξεις που  ισχύουν  κάθε  φορά, για
α) απώλεια της όρασης και των δύο ματιών
β) ακρωτηριασμό στα δύο χέρια ή στα δύο πόδια από το ύψος της κνήμης.
Στο 60% του μηνιαίου  βασικού μισθού του λοχαγού, όπως αυτός  ορίζεται  από  τις διατάξεις που  ισχύουν  κάθε  φορά, για  αξιωματικούς και οπλίτες που συνταξιοδοτούνται γιατί έπαθαν παραπληγία με ορθοκυστικές διαταραχές.


Ειδικά επιδόματα ανικανότητας που δεν οφείλεται στην υπηρεσία.

Σε υπαλλήλους και στρατιωτικούς που είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από διάχυτο γιγαντιαίο αιματολεμφαγγείωμα, από υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπονοκυτταρική αναιμία  και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση  ή περιτοναική κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων ( καρδιά ,πνεύμονες ήπαρ πάγκρεας και νεφροί), εφόσον για τις
περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, χορηγείται επίδομα ανικανότητας που υπολογίζεται στο 40% του μηνιαίου  βασικού μισθού του λοχαγού, όπως αυτός  ορίζεται  από  τις διατάξεις που  ισχύουν  κάθε  φορά.Τo ανωτέρω επίδομα δικαιούνται επίσης και οι πολιτικοί και στρατιωτικοί συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν ποσοστό μείωσης της ικανότητας για εργασία 100% από απώλεια της όρασης  των δύο ματιών.


Επιδόματα ανικανότητας Ν.1897/1990 και Ν. 1977/1991

Από 1/7/2002 υπολογίζονται με βάση το ποσοστό ανικανότητας στο σύνολο του βασικού μισθού  του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού με τον οποίο συνταξιοδοτούνται όπως αυτός διαμορφώνεται κάθε φορά (άρθρο 2 παρ.23 του Ν.3075/2002). Από 1-1-2007 σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 περ. α κ΄β του Ν. 3513/2006 καταργούνται οι ανωτέρω διατάξεις και έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα των διατάξεων των άρθρων 1,2,και 4 του Ν.1897/1990 και 1,2, και 3 του Ν.1977/1991 οι διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν.3234/2004 που ορίζουν ότι το επίδομα αναπηρίας υπολογίζεται σε ποσοστό επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου βασικού μισθού , ως εξής:
α)Για αναπηρία άνω του 50% και μέχρι  60%,ποσοστό 40%
β)Για αναπηρία άνω του 60% και μέχρι  70%,ποσοστό 60%
γ)Για αναπηρία άνω του 70% και μέχρι   80%,ποσοστό 80%
δ)Για αναπηρία άνω του 80% και μέχρι του 90%,ποσοστό 120%
ε)Για αναπηρία άνω του 90%,ποσοστό 150%


Προσδιορισμός του ποσοστού ανικανότητας

Σε κάθε περίπτωση για το βαθμό μείωσης της ικανότητας για εργασία του παθόντος και τη φύση της νόσου για την οποία κρίθηκε ανίκανος αποφαίνεται η οικεία Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή.