Αεροθεραπείας Αεροθεραπείας

Δικαιούχοι επιδόματος Αεροθεραπείας είναι:

Α. Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν επίδομα φυματικού ή νόσου φυματιώδους φύσης, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α και β της παραγρ. 1 άρθρου 6 του Ν.4605/66 δικαιούνται το επίδομα χωρίς  να εξετάζονται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.

Β. Οι συνταξιούχοι της περιπτ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ανωτέρω Ν Δ/τος που σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής των ετών από 2000 έως και 2009, (άρθρο 12 του Ν. 3036/02) κ5ρίθηκαν ότι έχουν ανάγκη του επιδόματος αυτού και ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων:

α. Οι ανάπηροι Αξιωματικοί Ν. 2588/21 και Ν. 875/79 Πολεμικής Αποστρατείας.

β. Οι ανάπηροι αξιωματικοί Ν. 362/43.

γ. Οι ανάπηροι Πολέμου Οπλίτες , κατά την έννοια του άρθρου 1 του ΝΔ. 1044/71 όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 1043/80 και οι ανάπηροι Εθνικής Αντίστασης κατά την έννοια του ΑΝ. 1855/51, ΝΔ 412/70 και Ν. 1543/85.

δ. Οι ανάπηροι της πρώην Αστυνομίας Πόλεων, που υπάχθηκαν στο ΝΔ. 330/47.

ε. Οι ανάπηροι Σωμάτων Ασφάλειας του Ν. 1579/50.

στ. Οι ανάπηροι Ειρηνικής Περιόδου Ν. 1370/44, που έπαθαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και ένεκα αυτής , οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη.

ζ. Οι ανάπηροι Αντιδικτατορικού αγώνα Ν. 1543/85.

η. Οι ανάπηροι Αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού Ν. 1836/89.

θ. Οι ανάπηροι Πολέμου Άμαχου πληθυσμού Ν. 812/43, όπως ισχύει σήμερα.

ι. Οι ανάπηροι Άμαχου πληθυσμού Ν. 1836/89.

Γ. Οι πολιτικοί συνταξιούχοι που έπαθαν εξ αιτίας της υπηρεσίας τους. (Σχετική η με αριθμ. 754.6/117/3912/24.3.69 απόφαση Υπουργείου Εθνικής Αμύνης).

Δ. Οι συνταξιούχοι του ΟΣΕ, αα) που έχουν διατηρήσει σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΝΔ 3395/55 τις παροχές του άρθρου 3 του κανονισμού νοσηλείας και περίθαλψης του, από φυματίωση πάσχοντα, προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων ΣΕΚ και ΣΠΑΠ (Ν. 1961/51), ββ) που έχουν πάρει σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.Δ: 3395/1955 και γγ) που συνταξιοδοτήθηκαν για φυματίωση πριν από την ισχύ του Ν.Δ. 3395/1955 δεν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αυτού.

Ε. Οι ανάπηροι Δημοτικοί και Κοινοτικοί συνταξιούχοι που έχουν υπαχθεί στο Ν. 1518/1985.

Το επίδομα αεροθεραπείας καταβάλετε στους δικαιούχους ολόκληρο την 10 Ιουλίου και είναι απαλλαγμένο από κάθε κράτηση ή φόρο.

Όσοι κρίθηκαν δικαιούχοι του επιδόματος αεροθεραπείας και για οποιοδήποτε λόγο το επίδομα αυτό δεν καταβλήθηκε την ανωτέρω ημερομηνία, μπορούν να ζητήσουν την καταβολή της παροχής αυτής με αίτηση που θα υποβληθεί στις αρμόδιες Δ/νσεις 45η ή 46η του Γ.Λ.Κ., το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου του έτους στο οποίο αναφέρεται το επίδομα.

Μετά τη χρονολογία αυτή παραγράφεται κάθε αξίωση τους κατά του Δημοσίου.


Δεν δικαιούνται επίδομα  Αεροθεραπείας:

α. Οι ανάπηροι που λαμβάνουν ή δικαιούνται να λάβουν επίδομα αεροθεραπείας και από άλλη πηγή ( Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου π.χ. ΙΚΑ, Κοινωφελείς Οργανισμοί κ.τ.λ.).

β. Οι ανάπηροι που δικαιούνται επίδομα Λουτροθεραπείας από ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ.

γ. Οι νέοι συνταξιούχοι που η σύνταξη τους είναι πληρωτέα μετά την 30/03/2009 που η διάταξη εγγραφής τους στα Μητρώα των συνταξιούχων θα εκδοθεί μετά την 30/10/2009.