Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Αναπροσαρμογή των συντάξεων των λογοτεχνών-καλλιτεχνών

Από τις συντάξεις μηνός Ιανουαρίου 2016 θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ.13 του αρθρ.4 του Ν.4151/2013 που αφορούν στην αναπροσαρμογή των συντάξεων των λογοτεχνών-καλλιτεχνών που έχουν χορηγηθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου ή θα χορηγηθούν μετά την ημερομηνία αυτή σε λογοτέχνες-καλλιτέχνες των οποίων οι αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μέχρι 31/12/2012 καθώς και των δικαιοδόχων των ανωτέρω προσώπων (σχετ. Κ.Υ.Α  132380/10-12-2015 (ΦΕΚ 2759/Β/18-12-2015). Μετά την ως άνω αναπροσαρμογή οι συντάξεις αυτές θα καταβάλλονται πλέον βάσει των περιορισμών των υποπερ. αα και ββ της περ.θ της παρ.13 του αρθρ.4 του Ν.4151/2013.