Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Περιορισμός σύνταξης επιζώντος συζύγου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 8 του ν.3865/2010  όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παράγραφο 5α του άρθρου 2 του ν.4002/2011, η κατά μεταβίβαση σύνταξη του επιζώντος συζύγου, καταβάλλεται σε αυτόν χωρίς περιορισμούς για μία τριετία από την πρώτη του επομένου του θανάτου μήνα, εφόσον ο θάνατος επήλθε μετά την 20/7/2010 .

Μετά την πάροδο της τριετίας, εφόσον  ο επιζών σύζυγος εργάζεται ως μισθωτός  ή αυτοαπασχολείται, η κατά μεταβίβαση σύνταξή του καταβάλλεται μειωμένη κατά 50% μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του και μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του κατά 30%. 

Στην περίπτωση που λαμβάνει και άλλη κύρια σύνταξη τότε ο ανωτέρω περιορισμός γίνεται στην σύνταξη της επιλογής του.

Εξαιρούνται νόμου οι επιζώντες σύζυγοι με αναπηρία 67% και άνω, η οποία προκύπτει από γνωμάτευση της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε) ενώ δεν έχουν εφαρμογή στους επιζώντες συζύγους που:

 

  • λαμβάνουν από το Δημόσιο (μαζί με την εκ μεταβιβάσεως) και από ατομικό τους δικαίωμα σύνταξη, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.9 του άρθρου 4 του ν.3620/2007 με μειωμένη τη μία σύνταξη κατά 75% κατόπιν επιλογής τους.
  • λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή σύνταξη παθόντος στην υπηρεσία λόγω αυξημένου κινδύνου (ν.1977/1991) ή λόγω τρομοκρατικής ενέργειας (ν.1897/1990) 
  • απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα  ή κατέχουν θέση αιρετού
  • των οποίων οι θανόντες σύζυγοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 1-1-1993

 

Ύστερα από τα παραπάνω οι επιζώντες σύζυγοι-ενόψει συμπλήρωσης τριετίας από το θάνατο του συζύγου- οφείλουν να προσκομίσουν έγκαιρα στην Υπηρεσία μας υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν: 

 

  1.   αν εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι και από πότε,
  2.   αν λαμβάνουν άλλη κύρια σύνταξη και από πότε.

 

Διαφορετικά η σύνταξη  θα περιοριστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στην περίπτωση που λαμβάνουν και άλλη κύρια σύνταξη πρέπει να δηλώσουν ποια σύνταξη επιθυμούν να καταβληθεί μειωμένη.  Εφόσον επιλέξουν να λαμβάνουν τη σύνταξη του Δημοσίου αμείωτη, απαιτείται  βεβαίωση του άλλου ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει ότι του καταβάλλει μειωμένη την σύνταξη. 

Εάν στη σύνταξη του Δημοσίου συμμετέχουν ανάπηρα ή ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν, μπορούν να ζητήσουν την αναστολή καταβολής του μεριδίου τους, οπότε αυτό επιμερίζεται στα τέκνα σε ίσα μέρη. 

Υπενθυμίζουμε, τέλος, ότι για οποιαδήποτε μεταβολή τυχόν προκύψει ,υποχρεούνται να ενημερώσουν την Υπηρεσία μας.

Σχετικό Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης  υπάρχει στην Υποβολή Αιτήσεων.