Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Μεταβολές στις Συντάξεις των Άγαμων ή Διαζευγμένων θυγατέρων και στους δικαιούχους του επιδόματος ΕΚΑΣ

Με την σύνταξη μηνός Σεπτεμβρίου 2013 (πληρωμή 30 Αυγούστου 2013) από την Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ πραγματοποιήθηκαν μεταβολές στις ακόλουθες κατηγορίες συνταξιούχων : 
 

Α. στις συντάξεις των αγάμων ή διαζευγμένων θυγατέρων, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της υποπαρ. Β5 του άρθρου μόνου του ν.4093/12, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των περ. δ΄,ε΄ & στ΄ του άρθρου 3 του ν.4151/13 που ορίζουν ότι, από 1-1-2013 το συνολικό ποσό σύνταξης ή συντάξεων που λαμβάνουν οι άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες από το Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων του τυχόν καταβαλλόμενου ΕΚΑΣ και της τυχούσας προσωπικής διαφοράς, δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 720 ευρώ μηνιαίως ενώ καταργείται το επίδομα εξομάλυνσης. Στην περίπτωση που μία σύνταξη θανάτου καταβάλλεται σε περισσότερες από μία δικαιούχους, το ανωτέρω ποσό των 720 ευρώ επιμερίζεται σε αυτές σε ίσες μερίδες. 

 

Στα πλαίσια εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, η Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ,  διενήργησε μηχανογραφικό έλεγχο, σε σχέση με τη φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2012 ( αφορά εισοδήματα 2011).

Από την διαδικασία αυτή προέκυψαν οι ακόλουθες κατηγορίες :

            α. Τα πραγματικά τους εισοδήματα εκτός από την κύρια σύνταξη που  λαμβάνουν από το Δημόσιο και την συνακόλουθή της επικουρική να υπερβαίνουν, το ποσό των 8.640 ευρώ (720 Χ 12) ετησίως. Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται, για το έτος 2013.

            β. Τα πραγματικά τους εισοδήματα εκτός από την κύρια σύνταξη που  λαμβάνουν από το Δημόσιο και την συνακόλουθή της επικουρική δεν υπερβαίνουν, το ποσό των 8.640 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, δημιουργείται η διαφορά ανάμεσα στο ετήσιο όριο των 8.640 ευρώ με τα προηγούμενα εισοδήματα και υπολογίζεται  (διαιρώντας με τους 12 μήνες) σε μηνιαία βάση. Αν η σύνταξη της άγαμης ή διαζευγμένης θυγατέρας υπερβαίνει αυτό το ποσό, τότε η καταβαλλόμενη σύνταξη περιορίζεται σ΄αυτό. Αν δεν υπερβαίνει θα της καταβληθεί αμείωτο το ποσό της σύνταξης που ελάμβανε.

            γ. Δεν υπεβλήθη για το οικονομικό έτος 2012, δήλωση φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2011. Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται. Προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο επαναχορήγησής της, θα πρέπει η άγαμη ή διαζευγμένη θυγατέρα να υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος (έστω και εκπρόθεσμη) του οικονομικού έτους 2012, και να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας το αντίγραφο του σχετικού εκκαθαριστικού σημειώματος. Εάν δεν έχουν υποβληθεί τα παραπάνω δικαιολογητικά μέχρι 15-12-2013, θα αναζητηθούν οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις από 01-01-2013 έως 30-8-2013.

 

Σε κάθε περίπτωση θα σταλούν ενημερωτικά έγγραφα και στη συνέχεια θα αναζητηθούν οι τυχόν αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις ή θα καταβληθούν οι αναδρομικές διαφορές.

 

Β. στους δικαιούχους του επιδόματος ΕΚΑΣ στους οποίους έγινε ο ετήσιος έλεγχος του καταβαλλόμενου ποσού για το έτος 2013, σε σχέση με τη φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2012 ( αφορά εισοδήματα 2011).


Εάν ο δικαιούχος δεν υπέβαλε για το οικονομικό έτος 2012, δήλωση φόρου εισοδήματος η καταβολή του ΕΚΑΣ αναστέλλεται. Προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο επαναχορήγησής του, θα πρέπει ο συνταξιούχος να υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος (έστω και εκπρόθεσμη) του οικονομικού έτους 2012, και να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας το αντίγραφο του σχετικού εκκαθαριστικού σημειώματος.

Γενική Διεύθυνση Συντάξεων