Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Ανακοίνωση 03/04/2017

 

Σε συνέχεια της από 16-11-2016 ανακοίνωσης, αναφορικά με κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης, σας γνωρίζουμε επιπρόσθετα ότι η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη από 1-1-2013 έως 30-6-2013 έγινε με βάση το αριθμ. 116931/0092/7-8-2013 έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης – Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο οι κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη επί των συντάξεων του Δημοσίου διενεργούνται επί του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας βασικής σύνταξης και των πάσης φύσεως ακαθάριστων ποσών που συγκαταβάλλονται με αυτή, μη λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της περ. α της παρ.10 του άρθρου 1 του ν.4024/2011, της περ.α της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.4051/2012, καθώς και αυτών της περ.α της υποπ.Β3 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012.