ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ 4764 - ΦΕΚ 256 Α

Νόμος 4764/  23-12-2020  (ΦΕΚ 256 Α΄) όπου με το  άρθρο 80 τροποποιήθηκε το άρθρο 69 Α του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α).      

ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 604 Β 2021

Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαρια σμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ 2 48784 26.02.2021 με τον πίνακα

Εγκύκλιος οδηγιών για την κατάρτιση Ταμειακού Προγραμματισμού Οικονομικού 'Ετους 2021 και τη διενέργεια των υποχρεωτικών συναλλαγών από τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

ΗΜΕΡΙΔΑ για την κατάρτιση και υποβολή πινάκων ταμειακού προγραμματισμού από τους 27 πιλοτικούς φορείς

Παρουσίαση κ. Π. Βασιλόπουλου – Διευθυντή  Παρουσίαση κ. Σ. Παπαδάκη – Τμηματάρχη Γ’ Τμήματος  Παρουσίαση κ. Ζαφειρόπουλου

NOMOΣ αρ. 4549/2018 (ΦΕΚ Α’ 105)

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-202 και λοιπές διατάξεις.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ αρ. οικ. 2/88074/ΔΛΤΠ/9-12-2019

Για την κατάρτιση ταμειακού προγραμματισμού οικονομικού έτους 2020 από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης.  Σχέδια πινάκων ταμειακού προγραμματισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΗ αρ. οικ. 2/ 54366 /ΔΛΓΚ (ΦΕΚ Β’ 2680)

Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014.  ...