ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Εγκύκλιος οδηγιών οικονομικού έτους 2023 (ΑΔΑ: ΨΥΨ3Η-Ρ2Η)

Εγκύκλιος οδηγιών για την κατάρτιση Ταμειακού Προγραμματισμού Οικονομικού έτους 2023 και τη διενέργεια των συναλλαγών υποχρεωτικού χαρακτήρα από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Εγκύκλιος οδηγιών οικονομικού έτους 2022 (ΑΔΑ: ΩΦΩΙΗ-ΚΚΗ)

Εγκύκλιος οδηγιών για την κατάρτιση Ταμειακού Προγραμματισμού Οικονομικού έτους 2022 και τη διενέργεια των συναλλαγών υποχρεωτικού χαρακτήρα από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Η εν ισχύ Υ.Α. αρ. οικ. 2/ 45619/ΔΛΤΠ/ 5. 2.2021 (ΦΕΚ 604 Β'/15.2.2021)

Η εν ισχύ Υ.Α. αρ. οικ. 2/ 45619/ΔΛΤΠ/ 5. 2.2021 (ΦΕΚ  604 Β'/15.2.2021) (με συνημμένο αρχείο: 21. ΦΕΚ   604_Β_2021.pdf)

Τροποποίηση με την Υ.Α. αρ. οικ. 2/121715/ΔΛΤΠ/15.12.2021 (ΦΕΚ 6230 Β'/24.12.2021)

Τροποποίηση με την Υ.Α. αρ. οικ. 2/121715/ΔΛΤΠ/15.12.2021 (ΦΕΚ 6230 Β'/24.12.2021)    

Τροποποίηση με την Υ.Α. αρ. οικ. 2/120496/ΔΛΤΠ/09.05.2022 (ΦΕΚ 2353 Β'/12.05.2022)

Τροποποίηση με την Υ.Α. αρ. οικ. 2/120496/ΔΛΤΠ/09.05.2022 (ΦΕΚ 2353 Β'/12.05.2022)    

Διόρθωση σφάλματος με το ΦΕΚ 2501 Β'/20.05.2022

Διόρθωση σφάλματος  με το ΦΕΚ 2501 Β'/20.05.2022    

Κωδικοποίηση της ΥΑ_45619_15.02.2021

Κωδικοποίηση της ΥΑ_45619_15.02.2021  

Κωδικοποίηση του άρθρου 69Α του ν.4270/2014 έως και το ν.4764/2020

Κωδικοποίηση του άρθρου 69Α του ν.4270/2014 έως και το ν.4764/2020

ΝΟΜΟΣ 4764 - ΦΕΚ 256 Α

Νόμος 4764/  23-12-2020  (ΦΕΚ 256 Α΄) όπου με το  άρθρο 80 τροποποιήθηκε το άρθρο 69 Α του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α).      

ΗΜΕΡΙΔΑ για την κατάρτιση και υποβολή πινάκων ταμειακού προγραμματισμού από τους 27 πιλοτικούς φορείς

Παρουσίαση κ. Π. Βασιλόπουλου – Διευθυντή  Παρουσίαση κ. Σ. Παπαδάκη – Τμηματάρχη Γ’ Τμήματος  Παρουσίαση κ. Ζαφειρόπουλου

NOMOΣ αρ. 4549/2018 (ΦΕΚ Α’ 105)

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-202 και λοιπές διατάξεις.