Τμήμα Γ΄ - Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης Τμήμα Γ΄ - Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης

Χρήσιμα Link

ØThe International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)

ØΟικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση Προϋπολογισμού

ØΕπιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων  (ΕΛΤΕ)

ØInternational Financial Reporting Standards   (IFRS)

 

 

 

Επικοινωνία

Τμήμα Γ΄ -  Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ).

chartofaccounts@glk.gr
Δ/νση: Αμερικής 6
Τ.Κ.: 10671 - Αθήνα

Προεδρικό Διάταγμα 54/2018 (ΦΕΚ Α 103)

Προεδρικό Διάταγμα 54/2018 (ΦΕΚ Α 103) Προεδρικό Διάταγμα 54/2018 ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ ΤΟ ΝΟΜΟ 4772/2021

Λογιστικές Πολιτικές για την Εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης

A)  Λογιστική Πολιτική για την Πρώτη Εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης . Β) Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς . Γ) Λογιστικές πολιτικές. Μεταβολές...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  Λαμβάνοντας υπόψη:  το άρθρο 156 του ν.4270/2014, με το οποίο προβλέπεται  ότι “ Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται: α)...

Άρθρο 156 (Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο 4701/30-06-2020)

Άρθρο 156 (Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο 4701/30-06-2020)

Τροποποιήσεις Προεδρικού Διατάγματος 54/2018

Τροποποιήσεις Προεδρικού  Διατάγματος  54/2018  

Σχέδιο λογαριασμών Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης

Σχέδιο λογαριασμών Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης

Εννοιολογικό πλαίσιο - Λοιπά θέματα

Εννοιολογικό πλαίσιο - Λοιπά θέματα