Τμήμα Γ΄ - Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης Τμήμα Γ΄ - Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης

Χρήσιμα Link

ØThe International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)

ØΟικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση Προϋπολογισμού

ØΕπιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων  (ΕΛΤΕ)

ØInternational Financial Reporting Standards   (IFRS)

 

 

 

Επικοινωνία

Τμήμα Γ΄ -  Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης

chartofaccounts@glk.gr
Δ/νση: Αμερικής 6
Τ.Κ.: 10671 - Αθήνα
Επιστροφή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 Λαμβάνοντας υπόψη:

 1.  το άρθρο 156 του ν.4270/2014, με το οποίο προβλέπεται  ότι “ Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται: α) οι βασικές αρχές και κανόνες του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης, β) το βασικό σχέδιο λογαριασμών, γ) τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία και ο τρόπος τήρησής τους, δ) ο χρόνος έναρξης ισχύος του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και ε) κάθε άλλο σχετικό θέμα”,
 2. την οδηγία 88/2011 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αναφορικά με τα Εθνικά Δημόσια Λογιστικά Συστήματα και την ανάγκη τα συστήματα αυτά να καλύπτουν συνολικά και συστηματικά όλους τους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης και να περιέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου να παράγονται δεδομένα βάση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ολοκληρωμένων Οικονομικών Λογαριασμών (ΕΣΟΛ),
 3. την από 6/8/2013 Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα «προς την εφαρμογή  εναρμονισμένων λογιστικών προτύπων για το Δημόσιο Τομέα στα κράτη μέλη- η καταλληλότητα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSAS) για τα κράτη μέλη»,

εκδόθηκε το π.δ. 54/2018 (Α’103) το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο λογιστικό πλαίσιο κοινό για όλη τη Γενική Κυβέρνηση που φιλοδοξεί να καλύψει όλες τις ανάγκες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και αναφορών και έχει ως  απώτερο στόχο την κατάρτιση ενοποιημένων αναφορών για το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικότερα το π.δ. περιλαμβάνει:

 • Τις θεμελιώδεις αρχές του λογιστικού πλαισίου και μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή του (άρθρα 1 -15),
 • Σχέδιο λογαριασμών οικονομικής ταξινόμησης για όλες τις κατηγορίες συναλλαγών (Παράρτημα 1),
 • Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παράρτημα 2)
 • Υπόδειγμα δημοσιονομικής αναφοράς (Παράρτημα 3),
 • Αναφορά προϋπολογισμού (Παράρτημα 4)
 • Ορισμούς και γενικές αρχές για όλους τους λογαριασμούς του λογιστικού σχεδίου  (Παράρτημα 5),
 • Γενικούς ορισμούς λογιστικής (Παράρτημα 6).

Το π.δ. θα αντικαταστήσει σταδιακά και μέχρι την 31/12/2022 τα υπάρχοντα σήμερα κλαδικά λογιστικά σχέδια των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Για την Κεντρική Διοίκηση οι διατάξεις του π.δ εφαρμόζονται σταδιακά από 01/01/2019 υιοθετώντας αρχικά  τη νέα οικονομική και διοικητική ταξινόμηση για την καταγραφή των συναλλαγών της.

Το λογιστικό πλαίσιο βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στα IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) και καλύπτει τις θεμελιώδεις αρχές για τα θέματα αρχικής αναγνώρισης , μεταγενέστερης επιμέτρησης και  παρουσίασης των στοιχείων των χρηματοοικονομικών αναφορών. Τα βασικά χαρακτηριστικά του λογιστικού πλαισίου είναι:

 • Η υιοθέτηση  διπλογραφικού λογιστικού συστήματος με ενιαίο  τρόπο για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,
 • Κοινό σχέδιο λογαριασμών οικονομικής ταξινόμησης για τον προϋπολογισμό και τη λογιστική,
 • Δυνατότητα παρακολούθησης πολλαπλών ταξινομήσεων εκ των οποίων η οικονομική, η διοικητική και η λειτουργική είναι υποχρεωτικές.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών θα καθοριστούν, η πλήρης ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του π.δ., η πλήρης ανάπτυξη των ταξινομήσεων του προϋπολογισμού, το περιεχόμενο των αναλυτικών λογαριασμών, η μεταξύ τους συνδεσμολογία και οι αναλυτικές οδηγίες για την αρχική αναγνώριση, τη μεταγενέστερη επιμέτρηση και την παρουσίαση των στοιχείων των χρηματοοικονομικών αναφορών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Επίσης θα καθοριστεί το περιεχόμενο του προσαρτήματος των χρηματοοικονομικών αναφορών.

 

Προεδρικό Διάταγμα 54/2018 (ΦΕΚ Α 103)